گزارش تصویری اختصاصی یزدفردا :

بازدید عالیشوندی مدیرکل ارشاد استان یزد و همراهان ازموسسه نیکوکاری فاطمه الزهراء(س) تفت(1)

 یزدفردا :میرجلیلی خبرنگاریزدفردا "عالیشوندی مدیرکل ارشاد استان یزد باتفاق معاونین و همکارانش از موسسه نیکوکاری  فاطمه الزهرا(س) تفت بازدید نمود
یکی از ساختمانهای مورد بازدید قرار گرفته  ساختمان اهدائی هموطنان مقیم کالیفرنیای جنوبی آمریکا بود که در آن مادران سالخورده استا نمان زندگی می کنند 


عکس:مسعود میرجلیلی خبرنگاریزدفردا

برای دیدن تصاویر بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

 

گزارش تصویری اختصاصی یزدفردا :بازدید عالیشوندی مدیرکل ارشاد استان یزد و همراهان از آسایشگاه سالمندان فاطمه الزهراء(س) تفت

گزارش تصویری اختصاصی یزدفردا :بازدید عالیشوندی مدیرکل ارشاد استان یزد و همراهان از آسایشگاه سالمندان فاطمه الزهراء(س) تفت

گزارش تصویری اختصاصی یزدفردا :بازدید عالیشوندی مدیرکل ارشاد استان یزد و همراهان از آسایشگاه سالمندان فاطمه الزهراء(س) تفت

گزارش تصویری اختصاصی یزدفردا :بازدید عالیشوندی مدیرکل ارشاد استان یزد و همراهان از آسایشگاه سالمندان فاطمه الزهراء(س) تفت

گزارش تصویری اختصاصی یزدفردا :بازدید عالیشوندی مدیرکل ارشاد استان یزد و همراهان از آسایشگاه سالمندان فاطمه الزهراء(س) تفت

گزارش تصویری اختصاصی یزدفردا :بازدید عالیشوندی مدیرکل ارشاد استان یزد و همراهان از آسایشگاه سالمندان فاطمه الزهراء(س) تفت

گزارش تصویری اختصاصی یزدفردا :بازدید عالیشوندی مدیرکل ارشاد استان یزد و همراهان از آسایشگاه سالمندان فاطمه الزهراء(س) تفت

گزارش تصویری اختصاصی یزدفردا :بازدید عالیشوندی مدیرکل ارشاد استان یزد و همراهان از آسایشگاه سالمندان فاطمه الزهراء(س) تفت

گزارش تصویری اختصاصی یزدفردا :بازدید عالیشوندی مدیرکل ارشاد استان یزد و همراهان از آسایشگاه سالمندان فاطمه الزهراء(س) تفت

گزارش تصویری اختصاصی یزدفردا :بازدید عالیشوندی مدیرکل ارشاد استان یزد و همراهان از آسایشگاه سالمندان فاطمه الزهراء(س) تفت

گزارش تصویری اختصاصی یزدفردا :بازدید عالیشوندی مدیرکل ارشاد استان یزد و همراهان از آسایشگاه سالمندان فاطمه الزهراء(س) تفت

گزارش تصویری اختصاصی یزدفردا :بازدید عالیشوندی مدیرکل ارشاد استان یزد و همراهان از آسایشگاه سالمندان فاطمه الزهراء(س) تفت

گزارش تصویری اختصاصی یزدفردا :بازدید عالیشوندی مدیرکل ارشاد استان یزد و همراهان از آسایشگاه سالمندان فاطمه الزهراء(س) تفت

گزارش تصویری اختصاصی یزدفردا :بازدید عالیشوندی مدیرکل ارشاد استان یزد و همراهان از آسایشگاه سالمندان فاطمه الزهراء(س) تفت

گزارش تصویری اختصاصی یزدفردا :بازدید عالیشوندی مدیرکل ارشاد استان یزد و همراهان از آسایشگاه سالمندان فاطمه الزهراء(س) تفت

گزارش تصویری اختصاصی یزدفردا :بازدید عالیشوندی مدیرکل ارشاد استان یزد و همراهان از آسایشگاه سالمندان فاطمه الزهراء(س) تفت

گزارش تصویری اختصاصی یزدفردا :بازدید عالیشوندی مدیرکل ارشاد استان یزد و همراهان از آسایشگاه سالمندان فاطمه الزهراء(س) تفت

یزدفردا

 • نویسنده : یزد فردا
 • منبع خبر : خبرگزاری فردا