دكترمحمد حسن نجفي :وقتي فرمايشات نماينده مردم شريف يزد را خواندم نزديك بود آن را باور نكنم اما تصوير جوانيهاي گوينده كنار نوشته ها در اين سايت جاي اين ناباوري را به همان تعجب داد .

 سواي از علائق سياسي ، بعضي از عزيزان را به اخلاق نيكو ميشناسيم آخر ياد گرفته ايم سياست يك چيزي است شبيه يك روش كه آدمهاي متفاوت براي به كرسي نشاندن باورهاي خود آنرا به كار ميگيرند ، اما از قرار معلوم ،‌ديگ پر از حليم قدرت گاه آدمي را اندكي هول ميكند !

 اينكه اين فرمايشات بافته ذهن نماينده مردم محترم يزد يا نوشته اي سفيد با ترجمه اي از عصبانيت عده اي بد اخلاق است كه فرياد ميزنند تا يكي به ايشان توهين كند تا از آن پيراهني بسازند بر سر نيزه ، خدا عالم است ! از قرار معلوم مخالفيني كه باور سياسي نماينده مردم عزيز يزد را قبول ندارند بنا ندارند به اين خواسته ها جواب مثبت بدهند يعني به اين نتيجه رسيده اند كه اگر خواسته باشند سياهي را نشان دهند بهتر است به جاي تلاش ، صبر كنند !

چرا كه روسياهي عاقبت به ذغال ميماند اما از انجا كه بلاخره ما هم بايد گاهي يك نفر را نصيحت كنيم توصيه ميكنم با يك عذر خواهي كوچك از مردم خوب يزد الفتي اندك را تا پايان عمر نمايندگي با مردم نگه دارند ، مردم شريفي كه دسته گلهاي خود را تقديم انقلاب كرده و سنگر و محراب ديارش بخون عزيزانش رنگين است و كوي و برزنش سرشار از مهرباني و معماري آن هميشه در حال ذكر وياد خداست مردمي كه سعه صدرشان زبانزد است و دامان پر از مهرشان پذيراي سيدي از گل سرخ و دستان لاجوردي مساجدش برآسمان به طلب رحمت بي منتهاي خداوند و تلاش مداومش بر دل زمين به تمناي ذكر حضور آب براي وضويي به قنوت عشق است و البته حضورشان براي قدرداني از خادم خويش از قدرشان نميكاهد حتي اگر سليقه هاي بيمار توان درك آنرا نداشته باشد !

یزدفردا


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا