مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد رعايت كرامت انساني و رفتار شايسته با ارباب رجوع را اصل مهم در صيانت از حقوق شهروندي دانست و بر پرهيز از هر گونه اعمال تبعيض در فرآيندهاي اداري تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،نشست هماهنگي اجراي برنامه هاي ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي در استانداري يزد با حضور مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري برگزار و برنامه هاي پيشنهادي اعضا مورد تبادل نظر قرار گرفت.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد گفت:آموزش نيروي انساني در حوزه هاي رفتاري و اجتماعي بسيار ضروري است چرا كه ساختار اداري جامعه ما در اين زمينه با ضعف روبرو مي باشد و وظيفه تمام بخش هاست تا مصونيت از حقوق ارباب رجوع را در دستور كار قرار دهند.
«فخرالسادات خامسي»  اظهار داشت: رعايت كرامت انساني و رفتار شايسته  با مراجعان، اعمال بيطرفانه قوانين و مقررات و پرهيز از هرگونه تبعيض در نظام ها ، فرايندها و تصميمات اداري در حوزه حقوق شهروندي،لازمه اجراي موفق برنامه ها و خدمت موثر به جامعه مي باشد.
خامسي افزود: اجراي برنامه هاي  متنوع و جذاب با رويكرد اقناع سازي و خدمات فرهنگي و تبليغي در زمينه  ترويج عفاف و حجاب نيز در مقايسه با برنامه هاي تكراري و برخوردهاي نادرست از نتيجه بخشي بيشتري برخوردار مي باشد.
وي خاطرنشان كرد:توجه نسبت به رعايت حقوق شهروندي به ويژه در بخش هاي دولتي و خصوصي جامعه كه به نوعي ارائه كننده خدمات و تاثير گذار بر برنامه هاي مختلف مي باشند زمينه ساز تحول و توسعه اجتماعي است.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در پايان بيان كرد:براي اجراي منشور حقوق شهروندي ابتدا بايد از  دستگاه هاي اجرايي  و برنامه هاي پيش رو شروع نمائيم تا نتايج كارآمد اين امر به ساير بخش هاي اجتماع نيز ورود پيدا كند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا