یزدفردا"جلسه مشترک گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان و گروه تخصصی معماری نظام مهندسی ساختمان استان یزد امروز در محل این سازمان برگزار شد.

در این نشست که نمایندگانی از رشته های معماری دانشگاه های تهران ، علم و صنعت، شهید بهشتی و دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد، دانشگاه های آزاد اسلامی واحدهای یزد و تفت و دانشگاه علم وهنریزد نیز حضور داشتند درباره تعامل بین دانشگاه و حرفه بررسی هایی صورت گرفت.

آقای مهندس اسماعیلی رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان که ریاست جلسه را بر عهده داشت درباره مصوبات این نشست گفت: از زمان ورود دانشجویان معماری به دانشگاه تا فارغ التحصیلی و سپس ورود آنان به حرفه، بایستی آسیب شناسی دقیقی صورد پذیرد و نقاط ضعف و قوت این روند شناسایی و در نهایت نتیجه گیری شود تا وقتی دانشجویی در رشته معماری جذب می شود و قرار است کارایی لازم در زمان ورود به حرفه داشته باشد مشخص شود که طبق چه موازین و الگوهای خاصی تحت آموزش قرار گیرد.

مهندس اسماعیلی استان یزد را ازدیدگاه معماری به عنوان قلب معماری ایران توصیف کرد و افزود: آقای دکتر ترکان در بند اول خط مشی 17 گانه سازمان بر ضرورت پیاده سازی فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی تاکید کرده و یزد را به عنوان دبیرخانه آن معرفی کرده اند.

به گفته وی این اقدام نشاندهنده ضرورت تعمیم و گسترش فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی سراسر کشور است. مهندس اسماعیلی در نتیجه گیری گفت: برگزاری این نشست در استان یزد نه تنها  موجب فراهم آمدن فرصت کافی برای رایزنی درباره توسعه معماری ایرانی اسلامی است بلکه ضمن بازدید اعضای این کمیسیون از آثار تاریخی و فرهنگی شهر یزد که پایتخت معماری خشت خام جهان محسوب می شود راهکارهای علمی دقیق تری جستجو و پیگیری خواهد شد.

در آغاز این نشست که اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نیز حضور داشتند، آقای مهندس فرشید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در گزارشی گفت: در اکثر دانشگاه های استان یزد مهندسان معمار آموزش داده می شوند و انتظار می رود فضای کاری مناسب برای آنان فراهم و اصول معماری ایرانی اسلامی در معماری جدید به کار گرفته شود.

در این جلسه همچنین آقای دکتر بدیعی عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی در تشریح اهداف و محتوای خط مشی 17 گانه سازمان اظهار داشت: تدوین ضوابط طراحی ساختمان های متعلق به سازمان های نظام مهندسی استان ها با هدف الگوسازی معماری جدید مبتی بر عناصر معماری اصیل و سنتی است و تا به حال در چند استان اجرایی شده است. به گفته وی تشکیل کارگروه همکاری با مراکز آموزش و پژوهش هم پیوند با حوزه معماری و برگزاری همایش های استانی و ملی با هدف افزایش مطالبات عمومی از دیگر محورهای مورد نظر در اجرای بند اول خط مشی سازمان است.

گفتنی است مذاکرات و پیشنهادهای مطرح شده در این نشست عصر امروز در جلسه مشترک هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان و هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد پیگیری خواهد شد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا