رویترز : دادگاهی روز جمعه، رئیس‌جمهوری سابق کره‌جنوبی را به هشت سال دیگر حبس محکوم کرد. پس از آنکه گناهکار بودن پارک گئون های، رئیس‌جمهوری سابق کره‌جنوبی در هدررفت منابع مالی دولتی و مداخله در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۶ محرز شد، دادگاه منطقه‌ای سئول هشت سال دیگر حبس برای او صادر کرده است. این دادگاه حکم کرد پارک گئون‌های که پیش از این به اتهام فساد به ۲۴ سال حبس محکوم شده، با معاونانش در هدررفت منابع مالی دولتی به ارزش ۳۰ میلیارد وون معادل ۴۹/ ۲۶ میلیون دلار از خدمات اطلاعات ملی تبانی کرده است. وی در دخالت در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۶ کره‌جنوبی نیز گناهکار شناخته شده است. پارک گئون های ۶۶ ساله هرگونه اتهام را رد کرده و در دادگاه حضور نیافت. وی از سوی دادگاه بدوی در آوریل سال‌جاری میلادی در ارتباط با اتهاماتی جداگانه شامل رشوه، سوءاستفاده از قدرت و تهدید گناهکار شناخته شده بود

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا