اگر پرونده سال ۸۴ آقای قالیباف را نگذاشتم منتشر شود و با افرادی به خاطرش دعوا کردم، اکنون شما اینجا ننشسته بودید.
شما که کارتان فقط لوله کردن بود، اگر جلوی شما را نگرفته بودیم، تمام دانشگاه ها پر از لوله بود.

آقای رئیسی، قاضی هستید، می توانید هرکاری بکنید، دادستان روحانیت هم هستید، می توانید همه روحانیت را هم برخورد کنید، علما از دست شما چی کشیدند. اما امام رضا را برای مردم بگذارید. این نبات و پارچه سبزی که می فرستید برای روستاها، بعد از انتخابات بفرستید.  آن همه مردمی که اتوبوسی از شهرهای دیگر برای برنامه های شما می آورند، نهادهای اطلاعاتی و از بودجه بیت المال می اورند

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا