مصوبات هیأت وزیران ابلاغی در بازه زمانی 29 اردیبهشت لغایت 3 خردادماه 1395

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مستثني شدن شركت هاي تعاوني مسكن از شمول جزء هاي 3 و 4 بند (ج) تصميم نامه شماره 50582/84570 مورخ 26 مهر 1393
این مقرره در جلسه مورخ 1395/03/29 هیئت وزیران تصویب و با شماره 25094مورخ 1395/03/03از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.


دریافت متن کاملdownlod

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا