این مقرره در جلسه مورخ 1395/02/15 هیئت وزیران تصویب و با شماره 31815مورخ 1395/03/18از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 مصوبات هیأت وزیران ابلاغی 18 و 19 خردادماه 1395

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح ماده 17 اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور موضوع تصويبنامه شماره 12722/ت 30207هـ مورخ 6 تير 83
این مقرره در جلسه مورخ 1395/02/15 هیئت وزیران تصویب و با شماره 31815مورخ 1395/03/18از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا