عدم شفافیت دلیل اصلی تسویه حساب سپرده گذاران خرد ثامن الحجج .....................