سرویس فرهنگی یزدفردا :در جهت همراهی با کنگره مولانا کمال الدینی (شمس الدین)  محمد وحشی بافقی بزرگمرد ادبیات ایران که از سرزمین آهن و فولاد شهر بافق واقع در استان یزد  به دنیا معرفی شده است

یزدفردا در جشنواره فرهنگی این بزرگمرد خطه کویر اقدام به برپایی جشنواره فرهنگی اشعار و مطالب مرتبط با وحشی بافقی نموده است و در این راستا سروده ( مثنوی) " 

.در تاریخ بنای گرمابه

   " را در ادامه می خوانید:     


در تاریخ بنای گرمابه

طـــواف درگــه پـــیــر حـــقـــیــقـــت اجـازت نیسـت بـی غسـل طریقت
اگــر ره بـــایــدت در خــلــوت خـــاص بــپــرس اول ره حــمــام اخــلــاص
مـعــاذالــه زهـی فــرخــنـده حــمـام کــه آبــش هــســت آب روی ایــام
از آن فــایـض بــه خــلـوتــخــانـه گـل هـوایـی چــون هـوای خــلــوت دل
بـه تـحت الارض خورشید جهان سوز بـه گـلخـن تـابـی او شـب کـند روز
درونـش را بــه چـشـم پــاک بــیـنـان صـفـای خــاطـر خــلـوت نـشـیـنـان
بـــرونـــش را بـــرای تـــربـــیـــت روح بـه هر جـانب در سـد فیض مفتـوح