سرویس فرهنگی یزدفردا :در جهت همراهی با کنگره مولانا کمال الدینی (شمس الدین)  محمد وحشی بافقی بزرگمرد ادبیات ایران که از سرزمین آهن و فولاد شهر بافق واقع در استان یزد  به دنیا معرفی شده است

یزدفردا در جشنواره فرهنگی این بزرگمرد خطه کویر اقدام به برپایی جشنواره فرهنگی اشعار و مطالب مرتبط با وحشی بافقی نموده است و در این راستا سروده ( مثنوی) " 

.در ستایش کاخ میرمیران

   " را در ادامه می خوانید:     


در ستایش کاخ میرمیران

ای مـقـیـمـان ایـن خـجــسـتــه مـقـام دور بـــــاد از شــــمــــا غــــم ایــــام
بـــر در ایــن بـــهـــشـــت روحـــانـــی عـیـش و عـشــرت کـنـنـد رضــوانـی
زیــن طــربـــخــانــه نــشــاط انــگــیــز رفــتــه غــم تــا در عــدم بــه گــریــز
ایــن حـــرم ویــن ریـــاض گـــرد حـــرم قـصـر حــور اســت و بــوســتــان ارم
صحن و سقفش به چشم صنعت بین زیـــور آســــمــــان و زیـــب زمـــیـــن
کـــلـــک نـــقـــاش او گـــه نــیــرنـــگ نــــاســـــخ کـــــارنــــامــــه ارژنــــگ
حــبـــذا طــرح ایــن بــنــای شــگــرف پـــیــش دریــاچــه چـــو قــلــزم ژرف
قــــلــــزم ژرف و آبـــــش از کــــوثـــــر انـــدر او عــــکـــس مـــهـــر زورق زر
غـــایـــت عــــمـــق انـــدر او نـــایـــاب گـــاو مـــاهــی نــدیــدش از تـــه آب
آب صــافــش زلــال چــشــمــه مــهــر غرق در وی چو عکس خویش سپهر
ای خــوشــا جــوی ســنـگ مــرمــر او کــز بـــلــور اســـت اصــل گــوهــر او
ســنــگ شــفــافــش آب آیـنــه رنــگ رنـگ آیـیـنـه اش گـل از پـس سـنـگ
جــوی آن آب سـلـســبــیـل سـرشـت نــایـب جــوی شــیـر بــاغ بــهـشــت
حـوضـی از هـر طـرف چـو یـشـم در او خـیـره از بــس اشـعـه چــشـم در او
گــشـــتـــه زان حـــوض آیــنــه کــردار روز بــــر آب خـــضـــر تـــیـــره و تــــار
مــاهــی ار آلــت بــیـان مــی داشــت وصف آن حـوض بـر زبـان می داشـت
دیـده بــا مـاهـیـش بــه جــلــوه در آب حـوت گردون ز رشـگ گشـتـه کـبـاب
صــــور صــــفــــحــــه جـــــدار و درش نــســخــه لــوح بــیــنــی و صــورش
نــقــش بـــی جـــان خـــانــه نــقــاش یـافــتــه جــان ز لـطــف آب و هـواش
مـطـبــخـش قـوت بـخـش جـان هـمـه بــهـره ور گــشــتــه زان روان هـمــه
نـعـمـتــش چــون نـعـیـم جــنـت عــام آتــشــش نـابــدیـده پــخــتــه طـعـام
آتـــــــــش و دودش از درون رانــــــــده هـمـچــو نـامـحــرمــان بــرون مـانـده
ایـن بـهـشـت اسـت در سـرای وجـود نــبـــود در بـــهــشـــت آتـــش و دود
آب فـــواره اش بــــه حــــوض بــــلـــور کــز صـــفــا دم زنــد ز لــمــعـــه نــور
شــمــع کــافــوریــیــســـت پـــنــداری در یـکــی تــشــت ســیـم بــگــذاری
طرفه شـمعی که تـا بـه صـبـح نشـور بــــزم امـــیـــد از او بــــود پــــر نـــور
یـــا رب ای بــــزم بــــاد فـــرخــــنـــده شــــمـــع دولــــت در او فــــروزنـــده
انـــدرو تــــا ابــــد بــــه وفــــق مــــراد بـــانــی ایــن بـــنــا بــه دولــت بـــاد
آنـــکـــه اقـــبــــال خـــادم در اوســـت بـخـت و دولت غـلام و چـاکـر اوسـت
آســـمـــان طـــاق درگـــه جـــاهـــش کــهــکــشــان آســتــان درگــاهــش
بـــزم پـــیــرای عــیــش خــانــه جـــود مــجـــلــس آرای بـــزمــگـــاه وجـــود
مـــیــر مـــیــران غـــیـــاث دیــن و دول آفــتــاب ســپــهـر و مــلــک و مــلــل
تــــا ابــــد مـــدت بــــقــــایـــش بــــاد ویــن ســرای ســرور جـــایــش بـــاد
چـون نـشـیـنـد بــه صـدر جـاه وجـلـال بــاد وحــشــی مـقـیـم صــف نـعــال


روحش شادو یادش گرامی باد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا