سرویس فرهنگی یزدفردا :در جهت همراهی با کنگره مولانا کمال الدینی (شمس الدین)  محمد وحشی بافقی بزرگمرد ادبیات ایران که از سرزمین آهن و فولاد شهر بافق واقع در استان یزد  به دنیا معرفی شده است

یزدفردا در جشنواره فرهنگی این بزرگمرد خطه کویر اقدام به برپایی جشنواره فرهنگی اشعار و مطالب مرتبط با وحشی بافقی نموده است و در این راستا سروده ( مثنوی) " 

.در ستایش ولی سلطان و بکتاش بیگ و قاسم بیگ

   " را در ادامه می خوانید:     


در ستایش ولی سلطان و بکتاش بیگ و قاسم بیگ

ای ظــــفــــر در رکـــاب دولـــت تــــو تــهـنـیـت خــوان فـتــح و نـصـرت تــو
مــســنـد آرای مــلــک امــن و امــان قــهــرمــان زمــان ولــی ســلــطــان
تــا بــشـارت زنـد بــه فـتــح تــومـهـر گـشـتـه بـر کـوس چـرم گـاو سـپـهـر
رایـتــت کـز هـر آفـت اســت مـصـون نـفــتــد عــکــســش انـدر آب نـگـون
عــزم تــو چــون عــنــان بــجــنـبــانـد راه ســـــیــــارگــــان بـــــگــــردانــــد
قــهــرت آنــجــا کــه در مــصــاف آیـد کــار شـــمــشـــیــر از غـــلــاف آیــد
هـــر کـــجـــا آورد ســـپــــاه تـــو زور پــیـل پــنـهـان شـود بــه خــانـه مـور
بـر صـفی کان بـه جـنگت آمده پـیش مـرگ خـالـی نمـوده تـرکـش خـویش
بـر سـپـاهـی کـه بــا تـو کـرده جـدل گــشــتـــه دنــدانــه دار تــیــغ اجــل
لــشــکــرت گــر بـــر آســمــان تــازد آســمــان بــا زمــیـن یــکــی ســازد
تــیــغ قــهــرت بــه بــاد پــیــمــایــی بـــر ســر خــصــم کــرده مــیــرایــی
چــون کـنـد حــمـلـه تــو رو بــه عـدو پــشــت کـرده مـخــالـف از هـمـه رو
تـــیــر بـــاران تـــو کــنــد ز شـــکــوه زره تـــنــگ حـــلـــقـــه در بـــر کـــوه
هــر کــجـــا تـــیــغ تـــو ســر افــرازد نــیــزه آنــجـــا مـــنــار ســـر ســـازد
خـنـجـرت در غـلـاف فـتـنـه بـلـاسـت چــون زبــان در دهــان اژدرهــاســت
اژدر از دم بــــه کــــوره تــــاب دهـــد تــا حــســامــت بـــه زهــر آب دهــد
ســپــرت کآســمـان نـشــان بــاشـد لـشــکـری را حــصــار جــان بــاشــد
دسـت یـازی چـو بــر کـمـان سـتــیـز مــرگ خــواهــد ز تــیــر پــای گــریــز
تـیـرت آنـجـا کـه پــی سـپــر بــاشـد دیـــده مـــور را خــــطــــر بــــاشــــد
بــوم و مـلـک تـو خـاک رسـتـم خـیـز روبــهـش ضــیـغــم هــژبــر ســتــیـز
کـرم خـاکـی بـه خـاک ایـن بــروبــوم اژدهــا ســیــرت و نــهــنــگ رســوم
بــسـتـه در بــحـر و بــر نـهـنـگـان راه دشــت بـــر اژدهــا نــمــوده ســیــاه
رأی و تــدبـــیــرت از خــلــل خــالــی هــمــچــو ذات تـــو رأی تــو عــالــی
عـدل تـو چـون شـود صـلـاح انـدیـش گـرگ دســت آورد بــه گـردن مـیـش
شـد ز کوس تـو گوش چـون سـیماب بـانگ تـو مضـطـرش جـهاند از خـواب
نـعـل رخـشـت چـو سـنگ سـا گـردد کـــوه الـــمـــاس تــــوتــــیـــا گـــردد
شــــرر از نـــعــــلـــش ار فـــراز آیـــد کـــــوه یـــــاقـــــوت در گـــــداز آیــــد
مــلــک از انــصــاف تــو چــنــان آبــاد کــه در او جـــغـــد کــس نــدارد یــاد
جــغــد در خــانــه هـمــا چــه کــنــد ظــلـم در کــشــور شــمـا چــه مـنـد
ظـــــلـــــم تـــــرک دیــــار تـــــو داده بــــه دیـــار مـــخــــالـــف افــــتــــاده
وای بــر خـصـم بــخــت بــر گـشـتــه کـه تـو شـمشـیر و او سـپـر گشـتـه
کـــار زخـــم اســـت تـــیـــغ بـــران را گــو ســپـــر چـــاک زن گــریــبـــان را
از بـزرگان کسی بـه سان تـو نیست خـانـدانـی چـو خـانـدان تــو نـیـسـت
هــر یــک از خـــانــدان تـــو جـــانــی یــا جــهــانــگــیـر یـا جــهــانــبــانــی
اول آن نــــیـــر بــــلــــنــــداقــــبــــال آفــتـــاب ســپـــهــر جـــاه و جـــلــال
مــلــک آرای ســـلــطــنــت پـــیــرای بـی عـدیل زمـان بـه عـدل و بـه رای
مـــطــــلــــع آفــــتــــاب دیـــن و دول مـقـطــع حــل و عـقـد مـلـک و مـلـل
کـــار فـــرمـــای چـــرخ کـــار افـــزای نــســـق آرای مــلـــک بـــار خـــدای
از بـــن و بـــیــخ ظـــلــم بـــرکـــنــده تـــخــم عــدلــش ز جـــا پـــراکــنــده
صـعـوه شـاهین کـش از حـمـایت تـو بـــاز گــنــجـــشــک در ولــایــت تـــو
شـــیــر گـــویـــد ثـــنـــای آن روبـــاه کـه ســگـش را بــر او فــتــاده نـگـاه
رخــش او را ســپــهــر غــاشــیـه دار مـــدتـــش را زمـــانــه عـــاشـــق زار
نــظــرش دلــگــشــای دلــتـــنــگــان گــذرش بــوســه گــاه ســرهـنـگــان
سـلـطـنـت مـفـتــخـر بــه خـدمـت او تــاکــی افــتــد قــبـــول حــضــرت او
ســــایـــه پــــرورد ظــــل یـــزدانـــی نــــام او زیـــب خــــاتــــم جــــانـــی
گــر امــان از گــزنــد خــواهــد کــس نـام عــبــاس بــیـگ حــرزش و بــس
طـرفـه نامی که ورد مرد و زن اسـت حـر ز جـان است و هیکل بـدن است
عـیـن ایـن نـام عــقـل را تــاج اســت بـه همین تـاج عـقـل مـحـتـاج اسـت
بــای ایـن اســم بــای بــســم الـلـه الـــف او ســـتـــون خـــیــمـــه چـــاه
ســـیـــن او بــــر ســـر ســـتــــم اره بـــه مــســـمــای او جـــهــان غـــره
غـره گشـتـه بـدو جـهان و بـجـاسـت زانـکـه کـار جـهـان از او بــه نـواسـت
عــــالــــم از ذات او مــــکــــرم بــــاد تـــا قـــیــامــت پـــنــاه عـــالــم بـــاد
بـــر ســرش ظــل خـــســروی بـــادا پــــشــــت نـــواب از او قـــوی بــــادا
بــر ســرم ســایـه اش مـخــلــد بــاد لـطــف بــســیـار او یـکـی ســد بــاد
وصـف بــکـتــاش بــیـگ چــون گـویـم بــه کــه هـمـت ز هـمـتــش جــویـم
تــا نـبــاشـد ســخــن چــو هـمـت او نــتـــوان کـــرد وصـــف حـــضـــرت او
تــا نــبـــاشــد بــلــنــدی ســخــنــم دســت بــر دامــنـش چــگــونـه زنـم
رفـعـتـش کـانـچـنـان بــلـنـد رواسـت زانـســوی چــرخ آســمـان نـواســت
عــقــل و دولــت مـوافــقــت کــردنـد از گـــریــبـــانــش ســـر بـــر آوردنـــد
عـــقــل او حـــل و عــقــد را قــانــون دولــتـــش دیــن و داد را مــضــمــون
خــاطــرش صــبـــح دولــت جـــاویــد رای او نــــور دیــــده خــــورشــــیـــد
آفـــتـــاب ار بـــه خـــاطـــرش گـــذرد ســــایـــه کـــوه جــــاودان بــــبــــرد
هـمـه کـارش بــه دانـش و فـرهـنـگ مــور در صــلــح و اژدهــا در جـــنــگ
قـــهـــر او آتــــش نـــهـــنـــگ گـــذار زو ســمــنــدر بــه بــحــر آتــش بـــار
لـــطـــف او مـــرگ را حـــیــات دهــد بــــه حــــیـــات ابــــد بــــرات دهـــد
بــه خــدا راسـت آشـکـار و نـهـانـش کـرده رفـع دویـی دلـش بـه زبــانـش
فــخــر گــو بـــر زمــانــه کــن پـــدری کـش خـدا بـخـشـد آنچـنـان پـسـری
نـه پــســر بــلـکـه کـوه فـر و شـکـوه زو پــدر پــشــت بـــاز داده بـــه کــوه
تـــا ابـــد یــارب آن پـــســـر بـــاشــد بـــــر مـــــراد دل پـــــدر بـــــاشـــــد
بـــا مــنــش آنــقــدر عــنــایــت بـــاد کـــه زبــــان شــــرح آن نـــیـــارد داد
خــــواهــــم از در هــــزار دریــــا پــــر تـــــاکـــــنـــــد آن هـــــزار دریـــــا در
هــمــه ایــثــار نــام قــاســم بـــیــگ پـس شـوم عـذر خـواه قـاسـم بـیـگ
گـر هـزاران جــهـان در و گـهـر اسـت در نـثــارش مـتــاع مـخــتــصـر اسـت
بــود و نــابــود پــیــش او هــمــرنــگ کــوه بــا کــاه نــزد او هــمــســنــگ
در شـــمــارش یــک و هــزار یــکـــی خـــاک را بـــا زر اعـــتـــبـــار یــکـــی
گـنـج عـالـم بـرش پـشـیزی نـیسـت هیچ چیزش بـه چشم چیزی نیست
یــکـــتـــنــه چـــون بـــه کـــارزار آیــد گـــویــیــا یــک جـــهــان ســـوار آیــد
چـون زنـد نـعـره و کـشـد شـمـشـیـر بــاز گـردد بــه ســیـنـه غـرش شـیـر
بــجــهـد تــیـغـش از چــنـار چــو مـار زنـدش گــر بــه ســالـخــورده چــنـار
چـون کشد بـر کمان سـخـت خـدنگ شسـت صافش کند مشـبـک سـنگ
نـیـزه چــون افــکــنـد بــه نـیـزه مـهـر مـهـر افـتــد نـگـون ز رخـش سـپــهـر
گـــــــــر ز بــــــــــاران ابـــــــــر آزاری ســـپـــهــی را کــنــد ســـپـــر داری
نــــگــــذارد کــــه تــــیـــر آن بــــاران بـــر ســـپـــه بـــارد و ســـپـــه داران
بـا نـهـیـبـش ز خـصـم رفـتـه سـکـون جــســتـــه از حــلــقــه زره بـــیــرون
در صــف رزم تـــیــغ بـــهــرام اســت در گــه بـــزم زهــره را جـــام اســت
جـام زهـر اسـت یعـنـی اصـل سـرور خــرم آنــجــا کــه او نــمــود عــبـــور
تــیـغ بــهـرام یـعــنـی آنــســان تــیـز کــه ز ســهـمـش اجــل نـمـود گـریـز
خـــاطــرش آتـــش ســـتـــاره شــرار طـــبــــع وقـــادش آب آتــــشـــبــــار
فــکــرتــش فــرد گــرد تــنـهـا ســیـر سـد بـیـابـان از او بـه مـسـلـک غـیـر
گــر هـمـه ســحــر بــارد از رقــمـش ســـر فـــرو نــاورد بـــدان قــلــمــش
نه بـدانـسـانـش همـت اسـت بـلـنـد کـه بــه اعـجـاز هـم شـود خـرسـنـد
طبـع عالیش چـون نشـسـت بـه قدر پــیـش او سـحـر را چــه عـزت و قـدر
تــــازگـــی خــــانـــه زاد فـــکـــرت او نـــازکـــی بـــنـــده طـــبـــیــعـــت او
سخـنش معجـزی سـت سحـر نمای خـاطـرش آتـشـی سـت آب گـشـای
هـرکـجـا شـد سـلـیـقـه اش مـعـمـار بــــرد قـــلـــاب زحــــمـــت از بــــازار
شــعـر تــا در پــنـاه خــاطــر اوســت هست مقبول طبع دشمن و دوست
عــــلــــم را در پــــنـــاه پــــویـــنـــده درجـــــات کــــمــــال جــــویــــنــــده
شــعــر را کــرده در بـــه دولــت بـــاز بــر درش یـک جــهـان سـخـن پــرداز
جــمــلــه را حــامــی و پــنـاه هـمــه خــســرو جــمــلــه پــادشــاه هـمـه
در تــرقــی هــمــه بــه تــربــیــتــش نـــاز پــــروردگـــان مـــکـــرمـــتــــش
مجـلس آرای عـیش خـوش نقـشـان بـهـتـریـن شـخـص بـرگـزیـده لـسـان
بـــاد از صـــدر تـــا بـــه صــف نــعــال مـفـتـخـر مـجـلـسـش ز اهـل کـمـال
دو گـــــرامـــــی بـــــرادر نــــامـــــی کآمــدنــد اصــل نــیــک فــرجـــامــی
دو دلــاور، دو شـــیــر دل ، دو دلــیــر کآب گـردد ز حـمـلـه شـان دل شـیـر
دو بـــــهــــادر، دو مــــرد مــــردانــــه دو دلـــیـــر و دو شــــیـــر فــــرزانـــه
پـشـت بـر پـشـت او نـهاده چـو کـوه هریکـی ز آن دو سـد جـهـان شـکـوه
هر سه بسته کمر به خدمت سخت پـیش هر یک سـتـاده دولت و بـخـت
در رکـــاب خـــدایــگـــان بـــاشـــنـــد نـه کـه تــا حـشـر جــاودان بــاشـنـد
ظـــل نـــواب بــــاد بــــر ســـرشـــان سـد چـو وحـشـی بــود ثـنـاگـرشـان
پــــــدران و بــــــرادران و هـــــمــــــه راعـی خـلـق و خـلـقـشـان چـو رمـه


روحش شادو یادش گرامی باد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا