سرویس فرهنگی یزدفردا :در جهت همراهی با کنگره مولانا کمال الدینی (شمس الدین)  محمد وحشی بافقی بزرگمرد ادبیات ایران که از سرزمین آهن و فولاد شهر بافق واقع در استان یزد  به دنیا معرفی شده است

یزدفردا در جشنواره فرهنگی این بزرگمرد خطه کویر اقدام به برپایی جشنواره فرهنگی اشعار و مطالب مرتبط با وحشی بافقی نموده است و در این راستا سروده (  قطعه           ) " 

.داروی کاری

   " را در ادامه می خوانید:     


داروی کاری

زن جـلبـی رفتـه و در همچو من کرده سخنهای پریشان رقم
می روم و می خرم و می خورم داروی کاری که بـراند شـکم
پـس ز پـی جـایـزه اش بـر دهـن مـیـریـم و مـیـریـم و مـیـریـم

روحش شادو یادش گرامی باد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا