سرویس فرهنگی یزدفردا :در جهت همراهی با کنگره مولانا کمال الدینی (شمس الدین)  محمد وحشی بافقی بزرگمرد ادبیات ایران که از سرزمین آهن و فولاد شهر بافق واقع در استان یزد  به دنیا معرفی شده است

یزدفردا در جشنواره فرهنگی این بزرگمرد خطه کویر اقدام به برپایی جشنواره فرهنگی اشعار و مطالب مرتبط با وحشی بافقی نموده است و در این راستا سروده (  قطعه           ) " 

.موضع پاکان

   " را در ادامه می خوانید:  

موضع پاکان

غـیـاث الـدیـن مـحـمـد مـنـبــع فـیـض کـه ایزد در دو کـونش مـحـتـرم کـرد
گــل بــاغ ســیـادت کــز رخــش دهـر هــزاران خــنــده بــر بـــاغ ارم کــرد
پـــی آن تـــا قـــدم درره نــهــد پـــاک کـسـی کـو ره بـه اقـلیم عـدم کـرد
بدانسان غسل گاهی ساخت کآبش ز غـیـرت چـشـم کـوثـر پـر زنـم کـرد
فــلــک درپـــیــش طـــاق عـــالــی او به سد اکرام پشت خویش خم کرد
ز مـــوج لـــجـــه دریـــاچـــه اش بـــاد هـزاران حـلـقـه انـدر گـوش یم کـرد
خـوش آن پـاکـیزه رو کآنجـا نهد رخـت شـنـا بــایـد چـو در بــحـر عـدم کـرد
پـــی تـــاریــخ آن پـــاکــیــزه مــوضــع زمــانـه مـوضــع پــاکــان رقــم کــرد

 

روحش شادو یادش گرامی باد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا