سرویس فرهنگی یزدفردا :در جهت همراهی با کنگره مولانا کمال الدینی (شمس الدین)  محمد وحشی بافقی بزرگمرد ادبیات ایران که از سرزمین آهن و فولاد شهر بافق واقع در استان یزد  به دنیا معرفی شده است

یزدفردا در جشنواره فرهنگی این بزرگمرد خطه کویر اقدام به برپایی جشنواره فرهنگی اشعار و مطالب مرتبط با وحشی بافقی نموده است و در این راستا "قطعه " 

.وحشی بی خانمان

   " را در ادامه می خوانید:      روحش شاد


وحشی بی خانمان

ای پـیش همـت تـو مـتـاع سـرای دهـر بــی قــدرتــر از آنــکــه تــوان رایـگــان فــروخــت
جایی که کمتـرین نفرت بـار خود گشود یک جـنس خود بـه مایه سد بـحـر و کان فروخت
هندوی تـو گهی که بـرون آمد از حـجـاز از بــهـر عـشـر حــاصـل هـنـدوسـتــان فـروخــت
آگه نیی که از پـی وجـه معاش خـویش هر چـیز داشـت وحـشـی بـی خـانمان فـروخـت
چیزی که از بلاد عراق آمدش به دست آورد و در دیــــار جــــرون در زمــــان فــــروخــــت
از بــهـ