زمان : 18 دی 1400 - 20:58
شناسه : 170604
بازدید : 3102
ماشین هم به موارد پذیرش وثیقه اضافه شد دادستانی کل کشور:‌‌ ماشین هم به موارد پذیرش وثیقه اضافه شد

به گزارش یزدفردا: دادستانی کل کشور:‌‌ به منظور تسهیل فرآیند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت نداشتن وثیقه نقدی یا غیرمنقول، وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و... هم به موارد پذیرش وثیقه اضافه شدند.

چنانچه ارزش خودروی فرد برای وثیقه درخواستی کافی باشد، دستور توقیف خودرو صادر و با مسئولیت وثیقه‌گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی می‌شود تا قرار قبولی وثیقه صادر شود.