نتایج شمارش آراء تمامی نامزدهای انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر یزد 

بد ینوسیله به اطلاع كلیه اهالی محترم شهر یزد تابع بخش مركزی شهرستان یزد می رساند ، با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ 24/3/92، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رای

1

مرتضی شایق نام پدر میرزا علی دارای

32643

2

خانم حمیده وزیری نام پدر سید محمد حسین دارای

23191

3

محمد فقیه خراسانی نام پدر حسین دارای

20866

4

امیرحسین رادمنش نام پدر حسن دارای

20295  

5

سپنتا نیك نام نام پدر ارشام دارای

20189

6

خانم عزت یادگار نام پدر یدا... دارای

18767

7

عباس زارع گاریزی نام پدر غلامرضا دارای

17960

8

سیدمحمدرضا مدرسی مصلی نام پدر سید محمد صادق دارای

17280

9

وحیدرضا خباززاده یزدی نام پدر مرتضی دارای

16613

10

خانم ملیحه امینی اصیل نام پدر حسین دارای

15370

11

مهدی كاشفی زاده نام پدر محمد دارای

14897

12

حمیدرضا مطهریان نام پدر محمد رضا دارای

14785

13

سیدمحمدعلی پاكنژاد نام پدر سید رضا دارای

14666

14

خانم اعظم گلابگیریان نام پدر محمد دارای

14317

15

سیدعلی محمد میر حسینی نام پدر سید یحیی دارای

13920

16

حسین بری ابرقوئی نام پدر علی دارای

13717

17

محمدرضا حق شناسی نام پدر عباس دارای

12678

18

احمد نیكوكاران نام پدر میرزا علی دارای

12524

19

یاسر موحدین نام پدر محمد حسین دارای

12014

20

محمدرضا كوچك زاده نام پدر محمد علی دارای

11490

21

سیدحسن خبیری نام پدر سید علی دارای

11314

22

محمدهادی آراسته نام پدر حبیب دارای

11092

23

یدالله راحمی نام پدر حسین دارای

10688

24

عبدالصمد لطیفی نام پدر محمود دارای

10435

25

محمدجواد اولیاء نام پدر محمود دارای

10355

26

سیدمحمدمهدی طباطبائی نام پدر سید عبدالعظیم   دارای

10290

27

مرتضی میر شمسی نام پدر احمد دارای

10139

28

سیدعلی فقیه زاده فیروز آبادی نام پدر سید   مهدی دارای

9636

29

مهدی رستم آبادی نام پدر ماشاءا... دارای

9445

30

سیدعباس گلدون ساز نام پدر سید محمد دارای

8922

31

سیدحسن حیدری نام پدر سید حمزه دارای

8885

32

محمدرضا بابائی نام پدر حسین دارای

8834

33

محمدرضا كفیل الناس نام پدر غلامحسین دارای

8688

34

علی اكبر دشتی نام پدر ابوالقاسم دارای

8642

35

ابوالفضل دلاوری پور نام پدر محمود دارای

8387

36

حمید دهقان بنادكی نام پدر عباس دارای

8270

37

حمیدرضا قمی نام پدر حسین دارای

8113

38

محمدحسین رضائی صدر آبادی نام پدر ابوالقاسم   دارای

7934

39

محمدعلی دست افشان نام پدر عباس دارای

7861

40

علی محمد دلاوری پور نام پدر محمود دارای

7773

41

محمدمهدی رشیدی عزآبادی نام پدر محمد حسن   دارای

7389

42

كاظم مشرف نام پدر محمد دارای 

6990

43

محمدصادق سهیلی پور نام پدر علی اكبر دارای

6860

44

خانم مهدیه وحیدی نژاد نام پدر حسن دارای

6507

45

محمود فلكیان نام پدر محمد رضا دارای

6174

46

محمدعلی آزادی حسین آباد نام پدر حسین دارای  

6127

47

حسن امین نام پدر محمد دارای

6009

48

مرتضی عبدالرضازاده نام پدر حسن دارای

5981

49

حمیدرضا صالحیه یزدی نام پدر حبیب دارای

5974

50

رضا مرشد نام پدر آقا علی دارای

5881

 

 

51

هادی صادقیان نام پدر علی دارای

5710  

52

محمدگل آفتاب نام پدر احمد علی دارای

5035

53

حسین نخعی سرو نام پدر عبدا... دارای

4845  

54

سیدمهدی دهقان بنادكی نام پدر سید محمد   دارای

4760  

55

سیدسعید گجراتی نام پدر حسین دارای

4660  

56

خانم انیس شاه رحمانی نام پدر محمود دارای

4539

57

ابوالقاسم نجفی نام پدر محمد دارای

4508

58

سیدبهادر بهادری نام پدر محمد آقا دارای

4478  

59

محمدرضا محمدی علی آباد نام پدر محمد رضا   دارای

4362

60

مجید دهقان منشادی نام پدر هدایت دارای

4307  

61

مصطفی رضائیان منشادی نام پدر حجی دارای

4142  

62

مجید آرمان نسب نام پدر رضا دارای

4136  

63

محمدرضا سرمست یزدی نام پدر فتح ا... دارای

4085

64

سیدمرتضی سجاد نام پدر كاظم دارای

4036

65

كاظم حاجی صادقی نژاد نام پدر اكبر دارای

3941  

66

محسن بندگار بنادكی نام پدر اصغر دارای

3894

67

سیدمهدی افزونی نام پدر سید حسین دارای

3843  

68

عباس میر حسینی نام پدر محمد كاظم دارای

3772  

69

محمدرضا واحدی نام پدر حسین دارای

3691  

70

محمدمحسن حائری زاده نام پدر محمد صالح   دارای

3631  

71

حمیدرضا دهقان منشادی نام پدر غلامحسین   دارای

3555

72

خانم طیبه السادات حسینی مقدم نام پدر سید علی   اكبر دارای

3507  

73

سیدمحمد هاشمی نام پدر سید ولی دارای

3445  

74

سیدمحمد یونسی فر نام پدر سید حسین دارای

3374  

75

مجید والاگهر نام پدر علی دارای

3365

76

خانم مریم كاظمی تربقان نام پدر سید حمزه دارای

3255

77

علی اصغر جعفری نام پدر محمد جعفر دارای

3128  

78

هادی صادقیان نام پدر احد دارای

3112

79

كاظم فروغی نسب نام پدر عباس دارای

3053  

80

سیدمحمد هاشمی پور نام پدر سید رضا دارای

2930  

81

مریم بهزادی شهربابكی نام پدر حبیب دارای

2892  

82

سیدابوالفضل حسینی بغدادآبادی نام پدر سید   محمود دارای

2818

83

حسین بابائی نام پدر محمد دارای

2803

84

سیدعلی محمد كمال نام پدر سید محمود دارای

2784  

85

علیرضا صادقی نژاد سریزدی نام پدر فضل اله   دارای

2772

86

سیدجمال الدین طباطبائی مزرعه نو نام پدر   سید حسین دارای

2769  

87

حسن چاوشیان طزنجی نام پدر غلامرضا دارای

2749  

88

مسعود برادران نام پدر احمد دارای

2717  

89

خانم فریده رنجبر ناصر آبادی نام پدر عباس دارای

2685

90

محمود ناصری نام پدر عبدالرسول دارای

2679

91

هادی بشر نام پدر ذبیح اله دارای

2647  

92

خانم فاطمه بنادكیان نام پدر محمود دارای

2647

93

سیدعلی حسینی جمال آبادی نام پدر سید محمد   دارای

2600  

94

سیدمرتضی ترنجی نیا نام پدر سید حسین دارای

2562  

95

فرزاد دهقانی فیروز آبادی نام پدر ولی ا...   دارای

2409

96

حامد صدری زاده نام پدر محمد دارای

2400

97

علی اكبر دهقان پور حسین آبادی نام پدر   میرزا عباس دارای

2178  

98

سیدعلی نورانیان نام پدر سید محمد دارای

2073

99

سیدسعید مؤذن زاده نام پدر سید علی دارای

2022  

100

سیدمحمدرضا میر فخرالدین نام پدر سید علیرضا   دارای

1949  

101  

باقر دبیری نژاد نام پدر عبدا... دارای

1946

102

ابوالفضل میرزا بابائی نام پدر محمد حسین   دارای

1942

103

محسن دهقان نام پدر محمد حسین دارای

1857

104

محمدمهدی مبین نام پدر محمد علی دارای

1812

105

احمد كریم نام پدر عباس دارای

1741

106

اكبر قاسمی خلف بادام نام پدر عباس دارای

1730

107

مهدی دهقان دهنوی نام پدر غلامحسین دارای

1652

108

سیدضیاء سلیمانی بنادكی نام پدر سید كاظم   دارای

1651

109

سعید كلانتری نام پدر ابوالفضل دارای

1623

110

محمدرضا مختاری تاج آباد نام پدر غلامرضا   دارای

1567

111

محمد منتظر فرج نام پدر علی دارای

1536

112

عابس مكی نیری نام پدر قاسم دارای

1521

113

خانم سمیه میرزا اسمعیل نام پدر هوشنگ دارای

1478

114

محمد ایوبی یزدی نام پدر محمد حسن دارای

1467

115

محمدعلی احمد نیا نام پدر محمد حسن دارای

1432

116

سیدصدراله موسوی هفتادر نام پدر سید محمد   دارای

1432

117

محمدمهدی زینیا نام پدر علی دارای

1401

118

حسین عقبائی نام پدر عباس دارای

1386

119

مجید منظور الحجه نام پدر علی رضا دارای

1382

120

حمید عابدینی نام پدر محمد حسین دارای

1365

121

عبدالرضا كابلی نام پدر عباس دارای

1312

122

سیدمحمدعلی معتمد فر نام پدر سید محمد دارای  

1266

123

مجید بیارش نام پدر محمد علی دارای

1261

124

صادق عزیزی بندرآبادی نام پدر عباس دارای

1257

125

محمدحسین ماوندادی پور نام پدر بمان علی   دارای

1235

126

سعید سعادت مقدم نام پدر علی اصغر دارای

1175

127

مهدی فرهانی نام پدر محمد علی دارای

1174

128

مهدی ملكی سوركی نام پدر علی دارای

1159

129

محمدعلی زارع نام پدر عباس دارای

1094

130

مهدی امامی نام پدر مرتضی دارای

1051

131

مسعود جهانگیری آسفیجی نام پدر حسین دارای

1034

132

علی محمد اخوت نام پدر آقا محمد دارای

917

133

كمال كیاست فر نام پدر علی دارای

885

134

محمدرضا شبانی نژاد چاورچی دارای

860

135

غلامرضا خاكپور مروستی نام پدر اكبر دارای

822

136

امیرحسین زارع بنادكوكی نام پدر محمد رضا   دارای

809

137

حسام الدین قاسمی نام پدر مرتضی دارای

741

138

امیر معتمد نجار نام پدر محمد حسین دارای

585

139

مجید عبدالحسینی زاده نام پدر

506

140

علی اصغر رضا شاطری نام پدر حسین دارای

410

141

علیرضا زینلی درب هنزی نام پدر علی اكبر   دارای

390

142

حامد معتمدی نام پدر محمد تقی دارای

انصرافی

       

 
اینك در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی كشور و ماده 70 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شكایات انتخاباتی می باشد.

شكایاتی قابل رسیدگی خواهد بود كه مشخصات شاكی یا شاكیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل كار یا سكونت و امضای شاكی یا شاكیان را داشته باشد .

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا