آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي

شركت آب و فاضلاب استان يزد در نظر دارد از محل اعتبارات غيرعمراني (داخلي) نسبت به واگذاري عمليات مشروحه ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد.

رديف

موضوع عمليات

براورد اوليه (ريال)

مدت

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار (ريال)

نوع گواهي صلاحيت پيمانكاري

1

تامين نيرو و پرسنل حجمي در سال 1402

490.071.573.647

12 ماه

24.504.000.000

كد 4 خدمات عمومي صادره از اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي

2

برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري شهرستان هرات

30.121.915.101

12 ماه

1.507.000.000

صلاحيت پيمانكار در رشته آب يا گواهي بهره برداري و فاضلاب كشور و سوابق كاري در زمينه خدمات مشابه  

3

برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري شهرستان مروست

18.836.218.299

12 ماه

942.000.000

صلاحيت پيمانكار در رشته آب يا گواهي بهره برداري و فاضلاب كشور و سوابق كاري در زمينه خدمات مشابه           

3

حفاري چاه شماره 3 اردكان

به روش روتاري

16.399.877.598

2 ماه

819.994.000 

رشته كاوش هاي زميني

4

قرائت كنتور شهرستان اردكان

15.027.120.000

12 ماه

751.356.000

كدخدماتي از اداره تعاون,كار

و رفاه اجتماعي

5

  خريد اتصالات پلي اتيلن

 -

45 روز 

 1.793.000.000

 تامين كننده يا توليد كننده

6

خريد لوله چدن داكتيل

سايزهاي 600 و 900

-

45 روز

32.072.148.290

تامين كننده يا توليد كننده

‌لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه از تاريخ انتشار آگهي پس از ثبت نام در پايگاه اين شركت به نشاني www.abfayazd.ir  به صورت اينترنتي نسبت به دريافت اسناد اقدام فرمايند . همچنين متقاضيان مي توانند به صورت حضوري در ساعات اداري به نشاني مناقصه گزار واقع در شهر يزد ، خيابان آيت ا... كاشاني ، دفتر قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. جهت كسب اطلاعات شماره تلفن 31643388-035 اعلام و تصريح مي گردد مستندسازي در پايگاه اطلاع رساني مناقصات به نشاني iets.mporg.ir  قابل مشاهده مي باشد .

مراحل و زمان بازگشايي پاكات :

آخرين مهلت ارايه پيشنهادات به دبيرخانه مناقصه گزار تا ساعت 14 مورخ 21/03/1402 خواهد بود .

پاكت هاي مناقصه گران توسط كميسيون مناقصه اي كه در ساعت 10 صبح مورخ 23/03/1402 در محل اتاق جلسات كارفرما ، واقع  در  ساختمان ستاد تشكيل مي گردد ، بازگشايي خواهد شد.

 

                                                                                                                               شركت آب و فاضلاب استان يزد       

                                                                                                                                سهامي خاص


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا