آگهي مناقصه عمومي ( یک مرحله ای )

شركت توزيع نيروي برق استان يزد

شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد اجرا ي پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا متقاضيان شركت در مناقصه توانند از تاريخ 03/03/1402 لغايت 08/03/1402 از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زير در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکت الف و ارزیابی کیفی مناقصه را به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند .ضمناً به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء‌ مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتيب اثر داده نخواهد شد . كارفرما نسبت به رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

 

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد : 2002005066000030

رديف

شماره مناقصه

شرح مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه (ریال )

نوع ضمانتنامه

زمان تحويل

پاكتها

زمان  بازگشائي

پاكتها

1

125/1402

انجام فعالیتهای

اصلاح و بهینه سازی

( مقاوم سازی پایه های فرسوده فاز یک)

در حوزه عمل

مدیریت امور برق یک یزد

 1402

1.000.000.000

1- ضمانت نامه بانکی

2-فیش  واریز وجه نقد

3- مطالبات.

 

ساعت 14

مورخ

 17/03/1402

ساعت 10:30

مورخ

 23/03/1402

 

1- مدت اجرا : شش ماه

2- هزينه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد.

3- به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات و  36243111 -035 امور مهندسي و نظارت  تماس حاصل نمايند .                                                                                                             

شركت توزيع نيروي برق استان يزد

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا