به گزارش یزدفردا: شصت و چهارمین ماهنامه شهرکهن بصورت اختصاصی مشاهیر وقف کتاب در ایران را بررسی کرد.

به گزارش یزدفردا: شصت و چهارمین ماهنامه شهرکهن بصورت اختصاصی مشاهیر وقف کتاب در ایران را بررسی کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا