یزدفردا: ای کاش ایران در اکسپو شرکت نکرده بود.

ایران چه حرفی داشت برای گفتن در اکسپو؟
از غرفه ایران تا عربستان
پس از تماشای چند دقیقه ای غرفه ایران که محلی برای فروش و عرضه پست و زعفران و فرش و گلیم بود و یک دار قالی هم بیرون محوطه آن برپا کرده بودند، که زنی بعنوان نماد ایران فرش می بافت، در غرفه عربستان، جایی که گذشته و امروز و آینده و آسمان و زمین به هم می رسیدند با رقص نور و تکنولوژی، سخت احساس حقارت کردیم.
جایی ایستادیم که نمی دانستیم فیلم می چرخد، زمین می چرخد و یا خودمان؟

از محوطه پاویون عربستان نمی خواستیم بیرون بیاییم، و اما بیرون امدیم تا در صف شلوغ غرفه المان بنشینیم و بحال خودمان سخت افسوس بخوریم

با دوربین تبلت خراب ما نمی شود ذره ای از ان زیبایی را که دیدیم و حس کردیم نشان دهیم.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا