به پایان سال 88 نزدیک می شویم. همین روزها است که حد اقل دستمزد کارگران تعیین شود. خوشبختانه با کاری که پارسال و امسال انجام گردید و اعلام زودتر مقدار افزایش حقوق کارمندان دولت، کارگران کشورمان نمی توانند انتظار افزایش بیشتر از حقوق کارمندان دولت را داشته باشند.با توجه به تورم شدید سال پیش، افزایش 36 درصدی حداقل حقوق کارگران کار درستی بود که انجام شد. احتمالا امسال متناسب با افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان، افزایش حد اقل