محسن اختياري

بدون ترديد عامل زمان يكي از فاكتورهاي اساسي و مهمي است كه در بسياري شرايط مي تواند در فرايندهاي مختلف جامعه و از جمله مباحث سياسي نقش اساسي ايفا كند ؛ و به تعبير واضحتر عامل گذشت زمان در بسياري موارد يكي از ابزارهاي تاثيرگذار و قدرتمندي است كه عمدتا سياسيون و بعضا گروههاي سياسي و حتي دولتها براي حل مشكلات و گذار از معضلات و چالشهاي موجود از آن بهره مي برند .

اما شايد علت اصلي تاثيرگذاري عامل زمان بر فرايندهاي مختلف جامعه اعم از سياسي ، اجتماعي و غيره برمي گردد به اين دليل مهم كه برايند كلي جامعه معمولا از حافظه طولاني مدت خوبي برخوردار نبوده و با گذر زمان بسياري مسائل و موضوعات به فراموشي س