محسن اختياري

هيچگونه ترديدي نيست كه گروههايي همچون داعش و بسياري گروهها و گروهكهاي مشابه آنان ساخته و پرداخته دست قدرتهايي هستند كه در اين ميان گروه تندرو ، افراطي و بسيار خشن داعش مستقيما ساخته و دست پرورده آمريكاييهاست ؛ واقعيتي كه خودشان نيز بارها حتي از زبان سردمدارانشان همچون رييس جمهور آمريكا حتي علنا در مقابل رسانه ها و در برابر ديدگان مردم جهان به آن اعتراف كرده اند . كه البته اندكي دقت و توجه به مسائل پيراموني اين گروهها نيز به روشني اين ادعا را اثبات مي كند . آيا تا بحال هيچ انديشيده ايم كه هزينه هاي بسيار سرسام آور اين گروهها از قبيل سلاح و مهمات و ماشين آلات مدرن و بسيار هزينه هاي ديگر آنان از كجا تامين مي شود ؟! آيا جز اينستكه به غير از دولتهاي ثروتمندي همچون آمريكا و گاو شيرده آنان در منطقه يعني عربستان ديگر كشورها نمي توانند چنين بهاي سنگيني را براي رسيدن به مقاصدشان بپردازند ؟

اما هدف از ايجاد چنين گروهها و افراد تندرو و خشني كه از آنان جز خشونت افراطي و ايجاد انزجار در نزد افكار اكثر ملتها و عموم مردم جهان چيزي نمي توان ديد چيست ؟ البته اگر اندكي دقت كنيم پاسخ به اين سوال چندان دشوار نخواهد بود علي الخصوص آنكه پيدايش اين گروهها عمده دامنه فعاليتهايشان در محدوده استراتژيك خاورميانه است . مگر اين منطقه از جهان چه ويژگي خاصي دارد كه مدام بايد شاهد ماجراجويي قدرتهاي بزرگ و در راس آنان آمريكا باشد ؟ و همانگونه كه گفتيم پاسخ به اين سوال بسيار روشن و آسان خواهد بود . جداي از اهداف فرعي نظير حمايت  از دولت اسراييل و نيز استفاده هاي داخلي و تبليغاتي كه مشخصا در كشتن افرادي همچون بن لادن و البغدادي آنهم مدتي قبل از برگزاري انتخابات داخلي آمريكا  مطرح است ، اصليترين دليل اين كنشها و ماجراجوييها آنهم در راستاي تامين منافعشان و با بياني كاملا روشن عبارت است از " دستيابي به نفت ارزان و فروش اسلحه گران " .

همانگونه كه همگي ما مي دانيم قسمت عمده اي از منابع و ذخاير انرژي و بويژه نفت كره زمين در منطقه خاورميانه واقع گرديده و وجود همين نعمت عظيم خدادادي اگرچه منبع درآمدها و ثروت عظيمي براي كشورهاي منطقه است وليكن از سوي ديگر اين ناحيه را به منطقه اي سوق الجيشي و حساس و محل ماجراجوييهاي قدرتهاي غربي و بويژه آمريكاييها مبدل كرده است .

اما دراين ميان نقش گروههاي افراطي و خشني همچون القاعده ، النصره و داعش و سركردگان آنها چيست ؟ همانگونه كه بيان شد عمده اهداف قدرتهاي بزرگ از حضور و ماجراجويي در كشورهاي منطقه دستيابي به نفت ارزان و فروش اسلحه گران است ؛ شايد ذكر اين مطلب جالب باشد كه اگر اندكي دقت كرده باشيم شخص رييس جمهور آمريكا حتي در همين كنفرانس خبري بعد از هلاكت سركرده داعش مستقيما به اين نكته اشاره مي كند كه عمده هدف اصلي آنها اينستكه سهمي ازنفت سوريه به آنها برسد و از طرفي نيز ابراز ناخرسندي مي كند از اينكه بعد از تحولات عراق و صرف هزينه هاي چند تريليون دلاري سهم چنداني از نفت عراق به آمريكاييها نرسيده است !!

بوضوح روشن است كه براي دستيابي به اهداف ذكر شده آنان هرچه آتش جنگها و تنشها در منطقه دامنه وسيعتري داشته باشد زمينه دسترسي آنان به اهدافشان بيشتر مهيا خواهد بود چرا كه به عنوان مثال كشوري مانند عربستان كه حتي در ادبيات سياسي جهان بعضا  از آن به عنوان  گاو شيرده آمريكاييها تعبير مي شود به عنوان يكي از بزرگترين توليدكنندگان نفت در بازار جهاني و نيز به عنوان يكي از بزرگترين خريداران سلاحهاي غربي و بويژه آمريكايي مي بايست اين سلاحها را در عرصه هايي همچون جنگ با ملت مظلوم يمن مصرف نمايند تا بازار فروش سلاحهاي آمريكايي همچنان گرم و پر رونق بماند !

اما در اين ميان به سرنوشت بازيچه هايي همچون داعش و سركرده آنان بايد تاسف خورد كه به عنوان آتش بيار معركه و براي ايجاد تنش در منطقه و هموار كردن مسير قدرتهاي غربي براي دستيابي به اهداف و منافعشان و صراحتا براي فراهم نمودن زمينه انعقاد قراردادهاي ميليارد دلاري با برخي كشورهاي منطقه ، بويژه برخي كشورهاي ثروتمند عربي با برخورداري از ثروتهاي بادآورده نفتي ، توسط خودشان ايجاد و حمايت مي شوند ، و سرانجام هم پس از مدت زمان كوتاهي كه بعضا بالغ بر چند سال هم نمي شود و زماني كه ديگر به كار نمي آيند و به مهره هاي سوخته تبديل شده و اصطلاحا تاريخ مصرفشان منقضي شده است ، با برجاي گذاشتن جنايتهاي فراوان به سهولت به دست همان كساني كه آنان را خلق كرده اند از ميان برداشته مي شوند و نهايتا به سرنوشت افرادي همچون صدام ، بن لادن و آخرين آنها يعني ابوبكر البغدادي دچار مي شوند .

واما مسئله قابل ذكر و حائز اهميت ديگر در اين موضوع اينستكه قطعا با ازميان برداشته شدن اين افراد و حتي پايان يافتن سلطه گروههايي همچون داعش باز هم اين بازي كثيف كه به قيمت جان انسانهاي بي گناه بسياري انجام مي شود پايان نيافته و باز هم دنيا شاهد چنين بازيها و ماجراجوييهايي از جانب قدرتهايي همچون آمريكاييها خواهد بود .

                                                                      محسن  اختياري

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا