یزدفردا"با حضور دکتر ربیعی - وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - آیین تکریم و معارفه رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد .

       به گزارش یزدفردا دکتر علی ربیعی در این جلسه توانمندسازی همراه باعدالت به گونه ای هدفمند و پایدار را به عنوان یکی از ماموریت های اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بیان کرد و گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تنها یک سازمان برای بسترسازی اشتغال نیست بلکه یک سازمان برای خدمت و ایجاد رفاه در جامعه است .

وی تصریح کرد: گسترش عدالت اجتماعی به ویژه از طریق توانمند سازی زنان و آسیب دیدگان اجتماعی به وسیله آموزش های مهارتی و اشاعه آموزش های فنی و حرفه ای در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، و نیز بسیج ظرفیت ها و توسعه مشارکت ذینفعان به ویژه به منظور فراهم سازی بستر مناسب جهت گسترش حضوربخش غیردولتی و تعاونی اساس ترین محورهایی است که سازمان آموزش فنی و حرفه ای می بایست مورد توجه قرار دهد.

دکتر علی ربیعی استقرار نظام جامع مهارت و فناوری به ویژه ازطریق یکپارچه سازی آموزش های مهارتی و ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی و افزایش منزلت اجتماعی مهارت آموختگان ، ساماندهی استانداردها ومنابع آموزشی سازمان، طراحی و استقرارالگوهای آموزش مهارتی بارویکرد تقاضا محوری ومبتنی برمحیط کار را از جمله برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای توانمند سازی جامعه عنوان کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین رابطه توسعه مشاوره های آموزشی و شغلی را باهدف تحقق شعار هر ایرانی یک مهارت و ایجاد شغل از خانه تا کارخانه خواستار شد .

دکتر ربیعی بر تشکیل شورای راهبردی با حضور مدیران گذشته با هدف بهره گیری از تجربیات آنان تاکید کرد. وی مهارتی و توانمندسازی نیروی کار ، راهبرد اصلی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می بایست ارتقای نقش آفرینی آموزش ها به عنوان زیربنای توسعه پایدار و کاهش نرخ بیکاری مدنظر قرار گیرد. همچنین لحاظ کردن شرایط حساس و ویژه بازار کار و وضعیت اشتغال کشور در تدوین سیاستها و راهبردها و اجرای برنامه های سازمان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.