طرح هاي اقدام مشترک در توانمند سازي و اشتغالزايي مهارت آموزي و اشتغال بانوان توانخواه تحت پوشش بهزيستي و توانمند سازي بانوان حاشيه نشين با همکاري سازمانهاي مردم نهاد توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور برتر کشوري شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد کارگر دهقاني ، رئيس مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد در تکميل خبر افزود : طرح هاي اقدام مشترک در توانمند سازي و اشتغالزايي بيش از 185 نفر از بانوان مهارت آموخته ي شهرستان يزد با عناوين " توانمند سازي و اشتغال بانوان توانخواه تحت پوشش بهزيستي " و " توانمند سازي و اشتغال  بانوان حاشيه نشين با همکاري سازمانهاي مردم نهاد و ايجاد اشتغال خانگي " توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در سطح برتر شناخته شده  و با تلقي آن به عنوان فعاليت ارزنده ملي ، در سايت سازمان براي اطلاع رساني و بهره مندي ساير ادارات کل و ذي نفعان حوزه مهارت آموزي از اين تجربيات بارگزاري شده است .

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا