فیلم :توصیه فرماندار یزد و رییس هیئت اجرایی حوزه یزد و اشکذر به نامزدین

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا