محمدعلی وزیری

شوربختانه دیواری کوتاه تر ازمدرسه وآموزش وپرورش ومعلم پیدا نمی شود
گویا جوابگو تمام کوتاهی ها وتخلفات که ریشه دراجتماع دارد وشوربختانه درمدرسه بروز می کنداین نهاد بی دفاع است به طور مثال مساله جدیدی که به صورت حسابش را به پای آموزش وپرورش می نویسند رواج شپش در مدارس است
ازروی تجربه چندین ساله عرض کنم شپش در ماه های نحست سال تحصیلی بیشتر دیده می شود وبرعکس تصور عموم جامعه بیشترین گزارش از مدارس مناطق برخوردا ر شهر دیده شده است
تحقیقی که چندین سال پیش از چند مدرسه که شپش به صورت گسترده تر گزارش شده بود صورت گرفت مشخص ساخت شپش در موهای دانش آموزانی که تعطیلات تابستان را در مناطق شمال کشور وشمال غربی در کمپهای طبیعت گردی وتورهای ویژه ولاکچری گذرانده اند بیش ازدیگر مدارس بوده است
همچنین دریکی از مدارسی که خانواده ها به صورت حمعی در تعطیلات چندروزه تور خارج ازکشور تدارک دیده بودند پس ازبازگشت رواج شپش گزارش شده بود آنها نیز در برنامه تورشان شبی را در کومه های روستایی گنجانده بودند
البته عدم رعایت بهداشت خصوصا مدارسی که مهاجر پذیرند ,کمبود شدید مراقب بهداشت و عدم اطلاع ازراه های مبارزه باشپش درکنار تصور تابو بودن شپش وعدم اطلاع رسانی دقیق ازدیگر نتایج تحقیق مذکور بود
بااین وجود آیا مقصر دانستن آموزش وپرورش باالتبع آن تدارک حمله دیگر به این مجموعه اقدامی از روی دلسوزی برای جامعه است؟
آیا این یورش از منظر دانش ومروت دور نیست ؟
به جای این همه نقدغیرمنصفانه بهتراست همه نهاد ها رسانه ها و خصوصا اولیای دانش آموزان برای آگاهی بخشی وحفظ بهداشت و سلامت دانش آموزان به یاری آموزش وپرورش ومدارس بشتابند زیرا یک دست صدا ندارد وقطعا شپش ازسنگ فرش مدرسه وکیف مدیر بیرون نمی آید؟

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا