به دنبال انتصاب عضوشورای شهر تفت ، آقای صادق طهماسبی بعنوان مدیرکل پدافندغیر عامل استانداری ومتعاقبا استعفای وی از شورای شهرتفت ،جناب اقای صادقی ،شهردار تفت نیز بافاصله چند روز استعفا نموده وقطعا درجلسه روز سه شنبه استعفانامه وی تقدیم شورای شهرتفت خواهدشد. واما درخصوص تقارن زمانی این دو استعفا نکاتی مطرح شده است.


به دنبال انتصاب عضوشورای شهر تفت ، آقای صادق طهماسبی بعنوان مدیرکل پدافندغیر عامل استانداری ومتعاقبا استعفای وی از شورای شهرتفت ،جناب اقای صادقی ،شهردار تفت نیز بافاصله چند روز استعفا نموده وقطعا درجلسه روز سه شنبه استعفانامه وی تقدیم شورای شهرتفت خواهدشد.
واما درخصوص تقارن زمانی این دو استعفا نکاتی مطرح شده است.
چند روز قبل از استعفای اقای طهماسبی طیف اقلیت شورا ( اقایان دهقانی ورضوی ) درخواست جلسه فوق العاده ای داشتند تا شهردار باحضور دراین جلسه در شنبه هفته پیش ودرحضور خبرنگاران به برخی ابهامات و سوالات پاسخ گوید.
متاسفانه آقای شهردار به این درخواست جواب مساعد نداد واین جلسه برگزارنشد.
اعضای اقلیت شورا روی مواردی از این قبیل بحث داشتند:
چگونگی برخی از قراردادها وترک تشریفات ونحوه واگذاری به برخی شرکت های خاص ونحوه نظارت برحسن انجام امور بنحویکه مجری وناظر یک شخص ویاشخصیت بوده است.
چرایی عدم وصول برخی از مطالبات بحق شهر از برخی افراد خاص
چرایی عدم اقدام قانونی درخصوص برخی از زمین خواری ها که متعلق به شهر وعموم شهروندان است...
وبرخی دیگر از موضوعات...
هم اکنون با استعفای اقای طهماسبی ،اقلیت شورا با حضور عضو علی البدل ، جناب آقای شیریزدانی به اکثریت تبدیل شده ودر واقع عضو محوری شورا که حامی اصلی ایده های شهردار بوده با بهانه گرفتن پست مدیرکلی آنهم در واپسین روزهای دولت وشورا ،خود را کنار کشیده است.
دراین میان بعید بنظر میرسد که اکثریت جدید شورا برای زمان محدود باقی مانده با استعفای شهردار موافقت کند. وبالعکس فشار نظارتی شورا برای رفع ابهامات واحیانا برخورد با موارد تخلف احتمالی تشدید خواهد شد.
تا در واقع چه اتفاقی بیفتد ،باید منتظرماند...


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا