رودررو

فیلم:بی پرده با سفید (گفتگوی اختصاصی یزدفردا با مهندس سفید )

مهندس سفید را ازسال ۵۹ وقتی جوانی انقلابی حزب الهی با سری پر سودا و تنی پرانرژی به عنوان معمار امور تربیتی می شناختیم پس از آن وی را در ردای معاون استاندار سپس استاندار دیدیم بااو در آموزش و پرورش کارکرده در استانداری ،بیشتر بخاطر فرهنگ و تعلیم و تربیت و
سایر