کد خبر: 157287
تاریخ انتشار: 17 اردیبهشت 1399 - 23:39
گزارشی از شورای شهر یزد :17-2-99

فیلم :سخنان آیت الله معزالدینی در شورای شهریزد

حضرت علی فرمودند :در خدمتگزاری به مردم کوتاهی نکن ،مراجعه کنندگان به تو یا برادران دینی تو هستند یا کسانی همانند تو در خلق و آفرینش هستند.

در این جلسه مدیرکل دادگستری ،دادستان  ،فرماندار،معاونت سیاسی امنیتی،شهردار یزد   ،،ذکریا اخلاقی شاعرو نوادگان سومین شهید محراب حضور داشتند
محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما