کد خبر: 145180
تاریخ انتشار: 12 خرداد 1397 - 03:11
اختصاصی یزدفردا

یزدفردا :گزارشی حساس از بررسی واگذاری اسناد خزانه توسط شهرداری به پیمانکاران خود و بحث های مهمی که این کار را به نوعی اجبار برای پیمانکاران دانستند و این پول را باعثبی برکتی در کارهای شهرداری دانستند
یزدفردا :گزارشی حساس از بررسی واگذاری اسناد خزانه توسط شهرداری به پیمانکاران خود و بحث های مهمی که این کار را به نوعی اجبار برای پیمانکاران دانستند و این پول را باعثبی برکتی  در کارهای شهرداری دانستندکلمات کلیدی: شورای اسلامی شهر فیلم

محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما