کد خبر: 145176
تاریخ انتشار: 10 خرداد 1397

فیلم:نطق کانل شایق عضو شورای شهر یزد :لاریجانی باید با مسئولینی که باعث مشکلات برای رانندگان شده اند برخورد کند /سازمان همیاری ها متعلق به شهرداری هاست چرا باید حقوق افراد در ادارات را بدهد
فیلم:نطق کانل شایق عضو شورای شهر یزد :لاریجانی باید با مسئولینی که باعث مشکلات برای رانندگان شده اند برخورد کند /سازمان همیاری ها متعلق به شهرداری هاست چرا باید حقوق  افراد در ادارات را بدهد
محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما