زمان : 12 تیر 1386 - 13:37
شناسه : 6485
بازدید : 8341
كارمندان دولت بايد اولين مدافعان نظام و دولت باشند (انتخابات مجلس هشتم12) كارمندان دولت بايد اولين مدافعان نظام و دولت باشند (انتخابات مجلس هشتم12)

كارمندان دولت بايد اولين مدافعان نظام و دولت باشند (انتخابات مجلس هشتم12)

يزدفردا "معاون سياسي امنيتي استانداري يزد : كارمندان دولت بايد اولين مدافعان نظام و دولت باشند .معاون سياسي امنيتي استانداري يزد بر انسجام دستگاه هاي اجرايي براي تنش زدايي درجامعه و اجراي هرچه بهترطرح هاي كشور تاكيد كرد .

به گزارش گروه خبر سياسي يزدفردا به نقل از روابط عمومي استانداري معاون سياسي امنيتي استانداري يزد با اشاره به تدوين برنامه ها وسياستگذاري هاي انجام شده درباره سال اتحاد ملي وانسجام اسلامي گفت : براساس دستورالعمل هاي تعيين شده براي تمام دستگاه هاي اجرايي و به ويژه احزاب و تشكل هاي سياسي دراستان جلساتي را براي هماهنگي و اجرايي كردن دستورالعمل مشخص شده براي سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي برگزار كرديم .

عبدالرسول دوران تقويت مولفه هاي سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي و بهره گيري از ديدگاه تشكل ها و احزاب استان را يك ضرورت عنوان و خاطر نشان كرد : براي اجرايي شدن نگرش ها و ديدگاه هاي مشخص شده علاوه بر همكاري همه دستگاه هاي اجرايي وتعامل و همراهي احزاب و تشكل ها نيز ازعوامل موثر درتحقق برنامه هاي امسال به شمار مي رود .

وي انتخابات مجلس هشتم را براي به نمايش گذاشتن اتحادملي و انسجام اسلامي دركشور برشمرد و افزود : كانديداتوري افراد ازاحزاب و تشكل هاي مختلف سياسي و درمرحله بعد بسيج آحاد مردم براي شركت دراين انتخابات ازنمونه هاي عملي اتحاد ملي و انسجام اسلامي درايران خواهد بود .

يزدفردا