زمان : 11 Azar 1401 - 18:46
شناسه : 177093
بازدید : 3467
ساماندهی فضای سبز بلوار تشریفات و رودخانه مرکزی ساماندهی فضای سبز بلوار تشریفات و رودخانه مرکزی فضای سبز بلوار تشریفات و مسیر رودخانه مرکزی در مجموع بطول 5500 متر ساماندهی گردید.

منصوری زاده با اعلام خبر فوق گفت: ساماندهی فضای سبز بلوار تشریفات بطول 2900 متر شامل تسطیح و تشطک گذاری درختان، اتصال به شبکه آب خام و حذف آبیاری تانکری با حفاری واجرای لوله گذاری و نیزاجرای سیستم آبیاری قطره ای در دو طرف بطول 6000 متر اجرا گردید.

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز در ادامه افزود: فضای سبز حاشیه رودخانه مرکزی نیز به طول 2550 متر در منطقه یک نیز با سربرداری درختان و جمع آوری ضایعات فضای سبز اجرا گردید.