زمان : 24 اسفند 1400 - 17:40
شناسه : 172492
بازدید : 4370
 شصت و چهارمین ماهنامه شهرکهن منتشر شد شصت و چهارمین ماهنامه شهرکهن منتشر شد به گزارش یزدفردا: شصت و چهارمین ماهنامه شهرکهن بصورت اختصاصی مشاهیر وقف کتاب در ایران را بررسی کرد.

به گزارش یزدفردا: شصت و چهارمین ماهنامه شهرکهن بصورت اختصاصی مشاهیر وقف کتاب در ایران را بررسی کرد.