اکبر یزدانی

الهی هر که با مردم در افتد در بدر گردد

بمیرد،ور بیافتد،در جوانی مرغ پر گردد

خریت میکند آن کو ز مردم بد همی گوید

خدا کاری کند تا ظاهرش هم مثل خر گردد

به اسم دین اگر ریزد ز مردم خون،خداوندا

به حق صالحان درگهت زیر و زبر گردد

اگر مرد است،زن گردد،دهد تغییر جنسیت

اگر زن باشد او،یارب شب حجله پسر گردد

بترشد،سال ها ماند به روی دست مام خود

چو نر باشد شود ماده،اگر ماده است،نر گردد

اگر چون داعشی ها خون مردم را هدر کرده

خداوندا بکن کاری که خون او هدر گردد

جفا گر میکند از خشکی مغزش به انسان ها

ز ترس مردمش،روزی ورا شلوار تر گردد

چو میخوانی و میخندی و خندان میکنی خلقی

الهی آنقدر مانی که از اندازه در گردد

و گر اخمو و بد خلقی که سرکه از تو شیرین تر

تو را هر سنگ ریزه،چون گلوله پر خطر گردد

بخوان و هر چه ایراد است بر گو،تا دعا گویت

برای کارکی بهتر تو را خالق اثر گردد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا