معرفی قانون های  حفظ آثار ملی مصوب 1309 و  اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور سال 1366

یزدفردا "سرویس اطلاع رسانی یزدفردا :قوانین ،لوایح،مقررات :معرفی قانون های  حفظ آثار ملی مصوب 1309 و  اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور سال 1366

قانون حفظ آثار ملی مصوب 12/8/ 1309


ماده ششم- عملیات مفصله ذیل ممنوع و مرتکبین آن به موجب حکم محکمه قضایی به ادای 50 الی 1000 تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد و به علاوه معادل خساراتی که به واسطه عمل خود بر آثار ملی وارد ساخته اند می تواند از ایشان اخذ نمود.


الف- منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی آنها به اندود یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها

ب- اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آن ها شود.

 

قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور سال 1366

ماده 3- وظايف سازمان در زمينه ميراث فرهنگي كه شامل پژوهش، نظارت، حفظ و احيا و معرفي است به قرار زير مي باشد:


2- بررسي و شناسايي محوطه ها، تپه ها، بناها و مجموعه هاي تاريخي و تهيه فهرست جامع از آنها و نقشه باستان شناسي كشور.


6- ثبت آثار ارزشمند منقول و غير منقول فرهنگي- تاريخي كشور درفهرست آثار ملي و فهرست هاي ذي ربط .


9- شناسايي و دراختيار گرفتن كليه اموري كه داراي ارزش هاي فرهنگي – تاريخي بوده و جزء ميراث فرهنگي محسوب مي گردد و توسط دستگاه هاي مسئول ضبط شده است.


تبصره: كليه دادگاه ها،‌ گمركات، نيروهاي انتظامي و دستگاه هاي دولتي نظير آنها كه به نحوي نسبت به ضبط اموال اقدام مي نمايند موظف به در اختيار قراردادن اموالي كه داراي ارزش فرهنگي- تاريخي مي باشد به سازمان ميراث فرهنگي كشور هستند.


10- تهيه و اجراي طرح هاي لازم به منظور حراست، حفاظت تعمير ومرمت و احياي آثار، بناها و مجموعه هاي با ارزش فرهنگي- تاريخي.


11- اظهارنظر در كليه طرح هاي عمراني جامع و تفصيلي در رابطه با مناطق فرهنگي و تاريخي و موافقت نهايي درباره محوطه ها و بافت ها و اماكن فرهنگي- تاريخي ارزشمند در موارد مذكور و جلوگيري از هرگونه تخريب آنها .


12- تعيين حريم بناها، مجموعه ها، محوطه ها و تپه هاي تاريخي ثبت شده و ضوابط خاص معماري و طراحي داخل حريم.


19- تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي، جهت آماده سازي نيروهاي كارآمد در زمينه هاي مربوط به ميراث فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط.

20- تشويق مردم به مشاركت در فعاليت هاي مربوط به شناسايي حفظ و احياي ميراث فرهنگي ونظارت برآن.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا