یزدفردا: تلاش قابل تقدیر اوقاف و دادستانی شهرستان تفت برای احیاء موقوفات معادن مرمر توران پشت.

به گزارش یزدفردا: مدتی است که عده ای در صدد تصاحب موقوفات سنگ مرمر توران پشت بوده و با وجود وقف نامه ای مربوط به زعامت مراجع عالیقدر سید محمدرضا گلپایگانی و سید شهاب الدین مرعشی نجفی و تائید دفاتر این مراجع و فرزندان عالیقدرشان آیت الله سید حسین گلپایگانی و دکتر سید محمود مرعشی و علی رغم نامه دفتر آیت الله ناصری و مرقومه آیت الله مدرسی، مزرعه حس علیا و سفلی توران پشت بمالکیت کسانی در می‌آید که پدرانشان پنجاه سال پیش وقف تا مرمر صحن امام حسین و شاه نجف تامین شود.

با دستور مدیر کل اوقاف استان و پیگیری اوقاف شهرستات تفت با حمایت مقامات قضایی تفت، خاصه دادستان جدید المنصوب امیدواریم با خاطیان و سوء استفاده کنندگان برخورد و حکم بر عمل بر وقفنامه داده شود.

امید واریم نتیجه این اقدامات باعث کوتاهی دست سودجویان شود.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا