یزدفردا: اولا حضرتعالی وطیف شما حق ندارید از مردم بگویید که پدر خوانده تان تکلیف شرعی شما را روشن کرده وی گفته:[ مردم چکاره اند مگر مردم حقی هم دارند؟!]
ثانیا قسمت اول فرمایشاتتان پیرامون عزل موافقم ولی مجازات نه به دلیل از صلح گفتن که اکثریت مردم از [خرداد ۷۶]تا [ خرداد ۹۶] یکپارچه ویکصدا برای صلح ,تعامل ,همزیستی جهانی ,گفتگوی تمدنها ونه به جنگ خشونت و نه به نظریات طیف شما واصلاح امور به پای صتدوقها آمدند !
آری روحانی راعزل کنیدامابه اتهام عدول ازتعهدات وعدم پایمردی مجازات نمایید!
ثالثا می دانید که متهمان ردیف اول شمایان وجرم روحانی معاونت است!
رابعا لطفا امروز را با زمان پیامبر(ص) امامان پاک (ع )مقایسه نکنید با این نارضایتی مردم فساد وضعف موجود نتیجه بدی ازاین قیاس بدست و چرخش در قضاوت بین اولیا واشقیا که شما معرفی کردید پدید می آید! لطفاخدا پیامبر وامامان را همانطور که ایمان آوردیم برایمان نگهداری کنید وپیش قدرت طلبی وثروت خواهی خودتان ذبح نکنید!
خامسا شما حق ندارید برای مقام رهبری تعیین تکلیف کنید!
محمدعلی وزیری

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا