استاندار یزد به همراه معاونین در اولین روز از هفته دولت امروز شنبه 2 شهریوماه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه و خبرنگاران استان حضور یافت و به سوالات آنان پاسخ داد.

عکس از: مجید دهقانی زاده

http://yazdfarda.com/media/news_gal/01_1.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/02_1.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/03_1.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/04_1.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/05_1.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/06_1.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/07_1.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/08_1.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/09.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/10.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/11.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/12.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/13.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/14.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/05_1.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/15.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/16.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/17.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/19.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/18.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/20.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/21.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/22.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/24.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/23.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/25.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/26.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/14.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/27.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/28.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/29.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/30.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/05_1.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/31.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/33.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/34.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/35.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/36.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/37.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/38.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/39.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/40.jpg

http://yazdfarda.com/media/news_gal/32.jpg  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا