یزدفردا:مهندس قدری مدیرعامل شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی یزد در دفتر شرکت در تهران خبری خوش برای استان یـزد داشت. وآن اینکه: برای ایجادنشاط وسلامت اجتماعی واستعدادیابی باشگاه فرهنگی ورزشی شهید قندی دوباره بازمیگردد.
به گزارش خبرنگاریزدفردا :وی در دیدارباچندتن ازمدیران ارشد استانی ویزدی خبرفعالیت دوباره باشگاه را درزمینه های مختلف وتیمداری اعلام کردند.
وی گفت:جامعه ای که به ورزش اهمیت بدهد؛انحرافات وآسیبهای اجتماعی درآن کمتراست.وهرگونه سستی وکم کاری دراین رابطه؛رشد فرهنگی واجتماعی وسلامت رادچاربحران میکند.
ضمن اینکه ورزش وتربیت بدنی؛بعنوان یک پدیده تربیتی سازنده ومفیددرغنای فرهنگی هرجامعه حائز اهمیت است.وارزشهای اخلاقی و انسانی ومنش پهلوانی وانتقال آنرا دوچندان میکند.
در دنیای امروزسرمایه گذاری برمنابع انسانی وفیزیکی یکی از راهکارهای رسیدن به نرخ رشداقتصادی مطلوب است. ودرهمین راستاسرمایه گذاری درحوزه ورزش وامکانات ورزشی رابطه معناداری با توسعه ورشدوبهره وری دارد.
لذاهیأت مدیره  مأموریت خودراعلاوه برتوسعه تولیدات واقتصاد شرکت؛اولین گام محکم وپایدار خودرادرزمینه توسعه ورزش وتربیت بدنی؛ با دوباره فعال کردن باشگاه شهیدقندی برداشت..
مهندس قدری درادامه افزود: باشگاه شهیدقندی یکی از باشگاهای خوش نام وبا پیشینه تیمداری درلیگ برتر کشور در اوائل دهه۸۰میباشد. باتغییر مدیریت ودر نتیجه تغییر نگرش وسیاستهای مدیریتی کلان شرکت؛ که بانگاه درونی واستفاده بهینه وبهره وری بالا وآخرین تکنولوژی روز دنیا ودرسال رونق تولید؛باردیگر گام در راه اعتلای نام ایران واستان یزد نهاده وتلاش مضاعفی رادر رساندن وگسترش این تکنولوژی وصنعت روز دنیا وصرفه جوئی ارزی وراه اندازی خطوط جدید تولید ومحصولات جدید ورسیدن به جایگاه واقعی خودرادارد.
ایشان افزود باتأکیدات مدیریت عالی استان واراده مجموعه مدیریت شرکت؛در راستای مسئولیت اجتماعی ونشاط وتحرک مردم خوب و وفاداریزدی؛ونگاه به رشد وتوسعه درون زا واعتقاد قلبی به این مطلب که جای؛ جای استان سرشار از استعدادهای گوناگون در زمینه های علمی؛ورزشی وتوانائیهای خاص است؛ که نمونه آن دستیابی به ربه قرن برتری درسطح کشور ودر کنکور میباشد.
واگر در زمینه های دیگر ازجمله تحرک و ورزش چه بصورت تیمی وچه انفرادی؛بسترمناسبی پیدا کنند؛میتوانندهمچون بخشهای دیگر الگو وسرآمد باشند.
لذا بار دیگر اعلام میکنم؛ این مدیریت بادید احیای کامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهیدقندی وتقدیم به مردم خوب استان ودر اولین گام اقدام به خرید یک تیم فوتبالی نموده؛تـاهم استعدادیابی شود وهم بتوان نشاط وتحرک به جامعه جوان تزریق کرد.
باشددرراستای وظیفه ومسئولیت خطیر اجتماعی بتوانیم گام موثر ومفیدی برداریم. باشد که پایدار وجاودانه باشد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا