محسن اختياري

مبحث ايمني در زندگي روزمره بشر جايگاهي اساسي دارد كه شايد هيچ موضوع ديگري را از لحاظ اهميت نتوان با آن قياس نمود . ابعاد حوزه ايمني در زندگي انسان آنقدر وسيع است كه هر بعدي از فعاليتهاي آدمي را در نظر بگيريم يكي از اولين مباحثي كه مطرح مي شود موضوع سلامت و ايمني خواهد بود بطوريكه همگي ما با اين شعار ريشه اي و جهاني يعني " اول ايمني  بعد كار " آشنايي داريم .

 از آنجاييكه مسئله ايمني مستقيما با سلامت جسمي و روحي انسان مرتبط است اهميت آن از هر موضوع ديگري مي تواند بيشتر باشد و در اين ميان هر چه در فعاليتي ريسك خطر بيشتر باشد اهميت رعايت مسائل و نكات ايمني هم بيشتر خواهد بود ، از اينرو با توجه به اينكه تصادفات و حوادث جاده اي يكي از اصليترين عوامل خسارت و تلفات انساني در كل دنيا مي باشد و بالاترين آمارهاي صدمات و مرگ و ميرها را بخود اختصاص مي دهد ، اهميت موضوع رعايت ايمني در راهها بيشتر آشكار مي شود . شايد تعجب كنيم از اينكه بگوييم در همين كشور خودمان آمار روزانه تلفات جاده اي از آمار كشته هاي جنگ تحميلي هشت ساله بيشتر است ! ؛ از طرفي طبق برآوردهاي سازمانهاي بين المللي همچون سازمان جهاني بهداشت هزينه اي كه هر نفر تلفات جاده اي بطور مستقيم و غير مستقيم به هر كشور وارد مي كند بالغ بر چند ميليارد تومان است كه اين ميزان هزينه از هزينه خسارتهاي مستقيم گرفته تا تبعات و خسارتهاي غيرمستقيم همچون صدمات روحي و ساير تبعات همچون بي سرپرست شدن خانواده هايي كه كاملا مي تواند سرنوشت اعضا و بخصوص فرزندان خانواده را دگرگون كند بطوريكه چه بسا احتمال اينكه فرزندان بي سرپرست از تحصيل باز بمانند يا احتمال رفتن به سمت بزهكاريها و ناهنجاريهاي اجتماعي چندين برابر افزايش مي يابد كه قطعا هزينه هاي غيرقابل جبراني به جامعه تحميل خواهد كرد .

با توجه به مقدمه مختصر ذكر شده ايمني در راهها مبحث بسيار پر اهميتي است كه توجه همگاني را مي طلبد و براي رسيدن به ضرايب اطمينان بالاي ايمني در راهها نياز است از دو منظر موضوع را جدي بگيريم ؛ يكي از منظر رعايت نكات ايمني بواسطه استفاده از تجهيزات مناسب ايمني در راهها كه خوشبختانه با پيشرفت روز به روز دانش و تكنولوژيهاي مربوط شاهد اثرات مثبت آن هستيم ، و از منظر ديگر كه شايد به نوعي حتي مهمتر از مورد اول باشد رعايت نكات ايمني توسط عامل انساني و استفاده كنندگان از راههاست بطوريكه قطعا هرچند هم جاده ها مجهز به مدرن ترين ابزار و تجهيزات روز دنيا باشد وليكن اگر عامل انساني مسائل ايمني را رعايت نكند مسلما به نتايج مطلوب دست نخواهيم يافت آنچنانكه همواره در ميان عوامل منجر به حوادث رانندگي عامل انساني يكي از اصليترين عوامل است ؛ از اينرو ضمن تاكيد مجدد براهميت مبحث ايمني كه حتي منجر به نامگذاري روزي در تقويم جهاني به نام " روز جهاني ايمني و بهداشت حرفه اي " از جانب سازمان بين المللي كار گرديده است ، باز هم مجددا خود و تمامي دوستان را به رعايت نكات مهم ايمني هميشه و همه جا و بخصوص در راهها و سفرها سفارش مي كنيم تا شيريني زندگي و بخصوص سفر هرگز جايش را به تلخكامي و اندوه ندهد .

                                                                                                        محسن  اختياري

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا