محسن اختياري

جان  نباشد جز خبر در آزمون                   هر كه را  افزون  خبر  جانش فزون

رسانه ها از مصاديق بارز دموكراسي و ابزار اوليه مدنيت در هر اجتماعي مي باشند . با گسترش روز افزون تكنولوژي و بويژه ارتباطات ، دنيا به دهكده كوچكي مبدل گرديده كه با بروز هر رخدادي در هر گوشه اي از جهان بلافاصله ديگر ساكنان اين كره خاكي در دور ترين نقاط از آن مطلع مي شوند ؛ از اينرو تاثيرگذاري خبرنگاران ، رسانه ها و اصحاب رسانه بخصوص در تغذيه اذهان و شكل دهي افكار جهاني پديده اي غير قابل انكار است كه همگان بر آن اذعان دارند ، بنابراين رسالت و تعهدي كه بر دوش اصحاب رسانه و بويژه خبرنگاران است بار سنگيني است كه تنها كسانيكه صداقت و راستي را سرلوحه كار خويش قرار داده اند خواهند توانست از عهده آن بر آيند .

رسانه ها ودر راس آن خبرنگاران چشمهاي بينايي هستند كه مهمترين مسئوليت اصلاح و نظارت بر عملكرد عناصر هر اجتماع را بر عهده دارند ؛ با تعدد رسانه ها و گسترش اطلاع رساني و بويژه ايجاد رقابت انساني سالم در اين عرصه تنها آنهايي مورد اقبال عامه قرار خواهند گرفت كه راستي را سرلوحه فعاليت حرفه اي خويش قرار داده و با رعايت اصول امانتداري و پايبندي به اخلاق حرفه اي حقايق را انعكاس دهند ، چرا كه با افزايش روز افزون و تعدد منابع اطلاع رساني ، بلافاصله مخاطبان از صحت و سقم و زواياي پيدا و پنهان هر خبري مطلع گرديده و بنابراين آنانكه به راه ناصواب بروند در اندك زماني اعتبار حرفه اي خود را  به بهايي اندك به حراج خواهند گذاشت .

نقش اساسي و سازنده اي كه خبرنگاران و رسانه ها در اصلاح جوامع دارند به اندازه ايست كه تعدد آنان در هر جامعه اي بعنوان يك شاخص اساسي ، بيانگر ميزان توسعه يافتگي بويژه در ابعاد فرهنگي آن جوامع است .

رسانه ها ، و خبرنگاران بعنوان موتور محركه اصلي رسانه ها ، يكي از اصليترين شاخصه هاي مدنيت و مصداق حقيقي و بارز آزادي بيان و تجلي انديشه و از لوازمات و ابزار اصلي تحقق دموكراسي هستند ، و در فراسوي اين واقيعت ، سازنده ترين نقش را در اصلاح رويكردها و پديده هاي جامعه ايفا مي كنند ، چرا كه تك تك افراد و عناصر اجتماع را در سيطره چشم تيزبين خود قرار داده و در صورت بروز هر گونه كجروي و خطايي آنرا گوشزد نموده و در يك گام فراتر اگر به رسالت انساني خويش متعهد باشند ، در راه اصلاح آن خواهند كوشيد .

با تغيير چهر و رويكردهاي جهاني بويژه در آغاز هزاره سوم ، ديگر رقابتها در ميادين جنگهاي نظامي نخواهد بود ، بلكه در عرصه هاي نوين و نوظهور جهاني آن كس قويتر است كه آگاهي بيشتري داشته باشد و دسترسي سريعتر به اطلاعات كليد موفقيت خواهد بود ، و قطعا در اين عرصه رسانه ها وخبرنگاران اساسي ترين نقش را ايفا خواهند نمود .

با اين مقدمه  مي پردازيم به اصل مقصود كه عبارت است از كم فروغي و احتضار اين روزهاي رسانه اي بويژه سايتهاي اطلاع رساني در سطح شهرستان طبس .

سايتهاي خبري  به عنوان يكي از انواع مهم و موثر رسانه هاي اطلاع رساني ، بويژه آن دسته از سايتها كه با رويكرد مردمي جايگاه و مخاطبين خاص خود را در ميان كل مردم شهرستان و بويژه مسئولين پيدا نموده اند قطعا همچون تاثيرگذاري هر رسانه ديگر مي توانند نقش بسيار سازنده و بنيادين در سطح شهرستان ايفا نمايند بطوريكه علاوه بر نقش اساسي نقادي و نظارتي مي توانند جريان ساز باشند و حتي كل مجموعه شهرستان و بويژه مسئولين را به تحرك و پويايي و نشاط وادارند . اگرچه در سالهاي اخير تا حدود زيادي شاهد پويايي و اثرگذاري برخي از اين سايتهاي محلي بوده ايم كه نه تنها در سطح شهرستان بلكه حتي در سطح استان و خارج استان هم مخاطبين خاص خود را داشته و بعضا افرادي همچون شخص نگارنده از خارج از استان با برخي از اين سايتها همكاري نموده و تجربه و دانش چندين ساله خود را در مسير تاثيرگذاري بيشتر و توسعه روزافزون شهرستان دريغ نكرده اند ، وليكن در كمال تاسف آنچه اين روزها از رسانه ها و علي الخصوص سايتهاي خبري و اطلاع رساني شهرستان شاهديم سوسوي كم فروغي است كه انصافا جاي تاسف و دريغ دارد چرا كه بدون ترديد جايگاهي را كه يك رسانه با تلاش و دلسوزي زياد عده اي در طول ساليان به دست مي آورد حيف است بدينگونه آسان از دست برود ؛ و پر بي راه  نگفته ايم اگر بگوييم باز هم گلي به جمال همسايه اي همچون يزد فردا ؟! اما در اين ميان استفاده از دانش و بويژه تجربه ديگران رويكرد موثر ديگريست كه بسيار خواهد توانست در رسيدن به اهداف و دستيابي به آرمانها موثر باشد ؛ به عنوان مثال بنا بر تجربه برخي از  سايتهاي خبري موفق ، افراد زيادي بخصوص دست اندركاران امور خبري مانند روابط عمومي هاي ادارات و ارگانهاي مختلف را به همكاري دعوت نموده و در كار خود دخيل و سهيم نموده اند بطوريكه به هركدام از آنها يك   IP داده كه مستقيما اخبار و مطالب خود را بر روي سايت بگذارند وليكن انتشار نهايي با تاييد سردبير بوده است .

اما در نهايت هدف از اين بيان  مختصر كه از سر دلسوزي و تاسف در جهت تغيير شرايط  و بهبود اوضاع نگاشته شده اين بود كه شايد شاهد تلنگري باشيم تا با عزم و همت تمامي عزيزان و بويژه حمايت و مساعدت مسئولين شهرستان بار ديگر شاهد رونق و پويايي و شادابي رسانه هاي مردمي بويژه سايتهاي خبري شهرستان باشيم چراكه قطعا تاثيرات مستقيم آن در توسعه شهرستان و حتي پيشبرد اهداف و برنامه هاي مسئولين غيرقابل انكار است .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا