حهازی گفت کشاورزی سنتی دیگر برای تولیدکننده و مصرف کننده جوابگو نیست و باید با تشکیل تعاونی های تخصصی محصولی با مشارکت و فعالیت جمعی روستاییان و کشاورزان منطقه، هزینه تولید را با بالا بردن راندمان، کاهش داده و به این ترتیب حاشیه امنیت اقتصادی کشاورزان و روستاییان افزایش یابد.

علی جهازی در جلسه ای با مسئولان شهرستان مهریز با محوریت تشکیل شرکت تعاونی سهامی زراعی، اجرای طرح اصلاح باغ‌ها و تشکیل تعاونی تخصصی زعفران کاران اظهار داشت: در صنعت نوین کشاورزی دیگر فعالیت های سنتی و خرده مالکی جایگاهی ندارد و مقرون به صرفه نیست.

وی افزود: کشاورزی سنتی دیگر برای تولیدکننده و مصرف کننده جوابگو نیست و باید با تشکیل تعاونی های تخصصی محصولی با مشارکت و فعالیت جمعی روستاییان و کشاورزان منطقه، هزینه تولید را با بالا بردن راندمان، کاهش داده و به این ترتیب حاشیه امنیت اقتصادی کشاورزان و روستاییان افزایش یابد.

جهازی بیان کرد: با شکل گیری تعاونی های تخصصی محصولی ضمن تکمیل زنجیره های تولید تا مصرف و بازاررسانی محصولات توسط تعاونی هایی با عضویت کشاورزان، می توان به از بین رفتن واسطه ها و دلالان این عرصه امیدوار بود.

مدیر تعاون روستایی استان یزد همچنین با اشاره به وضعیت قنوات و میزان سطح زیرکشت زراعی و باغی و تعداد بهره برداران بخش کشاورزی منطقه، در مورد طرح اصلاح باغات و اراضی کشاورزی شهرستان در قالب یک تعاونی سهامی زراعی با عضویت و مشارکت کشاورزان منطقه بیان کرد: به منظور اجرای هماهنگ عملیات کاشت تا برداشت در همه مزارع و باغات شهرستان و جلوگیری از اعمال سلیقه های متعدد در راستای ارتقاء سطح کمی کیفی محصولات و استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی موجود، افزایش بهره وری، بهبود وضعیت جاری باغات شهرستان و همچنین سودآور و اقتصادی کردن کشاورزی در منطقه ضروری است با تشکیل جلسات توجیهی با کشاورزان منطقه و جلب مشارکت و همراهی مسئولان ارشد شهرستان و کشاورزان در زمینه تشکیل تعاونی سهامی زراعی در منطقه و اجرای طرح اصلاح باغ شهر شهرستان مهریز اقدام شود.

 وی ادامه داد: در شهرستان مهریز یک شرکت تعاونی تولید، پنج شرکت تعاونی روستایی، چهار شرکت تعاونی کشاورزی، یک نظام صنفی کارهای کشاورزی و یک تشکل خبرگان کشاورزی با بیش از ۱۲ هزار نفر عضو، سرمایه ای بیش از ۱۸ میلیارد ریال و ذخیره قانونی ای قریب ۸ میلیارد ریال تحت نظارت اداره تعاون روستایی شهرستان در حال فعالیت در بخش کشاورزی هستند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا