یزدفردا:آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر حمیدیا صبح امروز 13 خردادماه منتشر شد.

یزدفردا:آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر حمیدیا صبح امروز 13 خردادماه منتشر شد.

آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات

بدین وسیله به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابیه شهرحمیدیا بخش مركزی شهرستان یزد میرساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه افراد نامبرده زیر :

1-آقای سیدمیثم دشتی رحمت آبادی نام پدر سیدعلى محمد دارای 3385 رأی

2- آقای حسین دشتی رحمت آبادی نام پدر محمد رضا دارای 2962 رأی

3- آقای اكبر زارع ارنانی نام پدر محمد دارای 2948 رأی

4- آقای سیدحبیب دشتی رحمت آبادی نام پدر سیدابوالقاسم دارای 2713 رأی

5- آقای علی زارع سروی نام پدر حسن دارای 2571 رأی

6- آقای علی زارع نام پدر عباس دارای 2359 رأی

7- خانم نسترن دهقان نجم آبادی نام پدر محمود دارای 2244 رأی

به عنوان اعضای اصلى و

1-آقای محمدرضا جعفری نجف آبادی نام پدر حسین دارای 2121 رأی

2-آقای غلامرضا جعفری نجف آبادی نام پدر حسین دارای 2100 رأی

3-آقای محمدحسن جعفری نجف آبادی نام پدر عزیز ا... دارای 1972 رأی

4-آقای داود دشتی رحمت آبادی نام پدر غلامرضا دارای 1864 رأی

5-آقای محمدحسن دشتی رحمت آبادی نام پدر خالق دارای 1796 رأی

به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر انتخاب شدند .

اینک در اجرای بند 2 ماده 73 آیین نامه اجرایى انتخابات شوراهای اسلامى شهر چنان چه کسى به تأیید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد مى تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهى شکایت خود را به هیأت نظارت استان مستقردر استانداری اعلام نماید .

مصطفی سالاری

فرماندار و رئیس هیأت اجرایى شهرستان یزد  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا