وکیل مدافع خانواده ستایش قریشی کودک 6 ساله افغانستانی گفت: به احتمال زیاد ظرف مدت یک ماه آینده رأی دیوان عالی کشور در رابطه با این پرونده صادر می‌شود.

وکیل مدافع خانواده ستایش قریشی کودک 6 ساله افغانستانی گفت: به احتمال زیاد ظرف مدت یک ماه آینده رأی دیوان عالی کشور در رابطه با این پرونده صادر می‌شود.

عسگر قاسمی آقباش وکیل مدافع خانواده ستایش قریشی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار داشت: روال عادی رسیدگی به پرونده ادامه دارد. وی افزود: بعد از صدور حکم از سوی دادگاه متهم به رأی صادره اعتراض کرد که به همین علت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. وکیل مدافع خانواده ستایش قریشی بیان داشت: پرونده هنوز در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و هنوز دیوان در رابطه با آن نظری نداده است. قاسمی آقباش افزود: به احتمال زیاد ظرف مدت یک ماه آینده رأی دیوان عالی کشور در رابطه با این پرونده صادر می‌شود.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا