نظر یکی از شهروندان-دکتر احمد ابویی-از بخت بد اقای میر محمدی وقتی به استانداری یزد منصوب شد که دولت درچند ماه اول حتی در پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکل روبرو بود از این رو در مباحث عمرانی بالطبع نمی توان انتظار زیادی از میر محمدی داشت.

اول) دادن فراخوان برای نقد کردن بالاترین مقام اجرایی دولت فارغ از هر نیتی که باشد نعمتی است که در سایه حاکمیت دولت تدبیر و امید ایجاد شده است و نشان از بهتر شدن فضای سیاسی کشور دارد.

دوم) تا زمانی که دولتها در کشور ما با فروش نفت به اداره ی مملکت می پردازند نمی توان بدرستی به  بررسی عملکرد دولت واستاندارانش پرداخت زیراهمه چیز به در امدهای نفتی بستگی دارد.

از بخت بد اقای میر محمدی وقتی به استانداری یزد منصوب شد که دولت درچند ماه اول حتی در پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکل روبرو بود از این رو در مباحث عمرانی بالطبع نمی توان انتظار زیادی از میر محمدی داشت.

سوم ) از نظر سیاسی نیز ابتدا باید پذیرفت که ایشان استاندار دولت اعتدال است. میر محمدی با مشی ارام و اعتدالی خود هرگز به حاشیه نپرداخت و در تقابل با جریانی قرار نگرفت و با توجه به پختگی که داشت اسیر هیجان زدگی نشد و استان ارام بود.

چهارم ) از نظر فرهنگی با توجه به چالش های موجود در یزد با حضور اقای غیاثی اوضاع بد نبود. استعفای وزیر ارشاد خیلی مطالب را نشان می دهد.

پنجم)  متاسفانه  ایشان اگرچه یزدی می باشد اما مثل مهندس موسوی نماینده کنونی یزد سالها در یزد حضور نداشته و بالطبع اشراف کاملی تا مدتها به اوضاع یزد نداشت.

ششم) شخصیتها، احزاب و حلقه های سیاسی اصلاح طلب استان گاهی با وی بیشتر در رقابت بودند تا رفاقت.

هفتم ) متاسفانه انتخاب مشاورین ایشان به نحوی بود که نتوانستند کمک شایانی به چابکی تیم ایشان نمایند.

هشتم ) اگرچه دست ایشان برای انتخاب همکاران هماهنگ تر و قویتر، بسته بود اما می توانستند بهتر عمل کنند. تغییرات صورت گرفته اخیر  در استان موید این مطلب است.

نهم) ضعف در روابط عمومی در کارنامه ی کلی این دولت مشهود است و میر محمدی هم از ان مستثنی نیست.

دهم ) در تیم  ایشان عدم خلاقیت در مدیریت و هوش اجتماعی از دیگر موارد قابل ذکر است که نباید با پو پولیسم اشتباه شود.

نظر یکی از شهر وندان ,دکتر احمد ابویی

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا