صادقی خبرنگار : . ضرب و شتم شديد در هنگام ورود و پياده شدن از خودروها

2 . کمبود شديد آب و غذا در مدت نزديک به 2ماه
3 . فشار شديد کمبود جا و پوشاک سلول 3 . 3 نزديک به نفر
4 . برگزاري مراسم دعاي توسل و نماز جماعت و مراسم 22 بهمن و مراسم ختم صلوات
5 . دسترسي به اخبار از طريق اسراي جديد
6 . برنام ههاي ويژه راديو عراق و دعوت از مردم بصره براي مقاومت
7 . حمل مجروحين بوسيله کمپرس و خاکي کردن آنها بوسيله کمپرس و شهيد شدن بسياري از آنها
8 . بوي عطر شهيد و تعجب نگهبان ها و بچه ها
9 . شهيد شدن مستمر مجروحين جنگي و وخيم شدن حال ديگران
10 . گرداندن در بصره به وسله آيفا هر آيفا 4نفر اسير و شهيد شدن بسياري از آنان
11 . استقبال مردم بصره با سنگ و شعار بر ضد امام
12 . سرماي شديد و نداشتن پتو و لباس کافي
13 . شکنج ههاي رواني و باز جوي يهاي پي در پي توام با کتک
14 . عدم رسيدگي به مجروحين و شهيد شدن آنان از جمله شهادت مرتضي شاهچراغي از سپاه اصفهان در نزد
برادرش مجتبي
15 . تفتيش بدني توام با شکنجه و لخت کردن در شب اول سازمان امنيت
16 . وضعيت بد بهداشتي و کمبود توالت و آب براي طهارت و يکي بودن ظرف آب و توالت
17 . کمبود شديد نان و غذا و کمبود شديد مکان بنحويکه در هر اتاق 3 . 3متري حدود 50 نفر بودند
18 . معنويت بالاي بچه ها و اميدواري به آزادي
19 . آمار کربلاي 4 حدود 450 نفر اسير و کربلاي 5 حدود 200 نفر اسير و کربلاي 6 حدود 200 نفر اسير
20 . حرکت به طرف اردوگاه يازده تکريت 5/ 12 / 65 و ورود به اردوگاه غروب 5شنبه 5/ 12 / 65
21 .کت کهاي روزمره با کابل و سيلي و لگد تا 2 ماه اول با شدت تمام
22 . پا برهنه بردن اکثر بچه ها در طول فصل سرما
23 . ورود باقيمانده اسراي کربلاي 5 به اردوگاه 17 / 12 / 65 و استقرار در آسايشگاه
24 . ورود يک اتوبوس مجروج به اردوگاه 13 / 1/ 66
25 . ورود سرهنگ و سروان خلبان و يک ستوان به اردوگاه
26 . شکنجه وحشيانه و شديد افراد شاخص . جعفر يوسفي،محمد حسين انصاري.. .
27 . سکوت اجباري و مطلق در طول روز در داخل آسايشگاه و کتک زدن به خاطر کمترين صدا
28 . درمان توام با شکنجه بيماران پوستي جرب )گال( و لخت کردن و کتک کاري آنها
29 . خيانت بعضي از مسئولين آسايشگاه ها و پيدا شدن جاسوس در بين بچه ها به علت فشار
گرسنگي و ترس و جهالت
30 . استحکام و قطور کردن سي مهاي خاردار به مرور زمان و حفاظت شديد
31 . شيوع بيماري اسهال خوني و تلفات پيامد آن
32 . ورود سري جديد اسرا بيت المقدس 2 و غرب و انتقال بچ ههاي بند 2 به بن دهاي 11 و 12
33 . مخلوط شدن بچ ههاي بسيج و ارتشي ايجاد وحدت بين آنها
34 . زمستا نهاي سرد و بي غذا و تابستا نهاي گرم و بي آب
35 . بالا رفتن روحيه و درک معنويات و پناه بردن به خدا با قرار گرفتن در سختي ها و فشارها
36 . نبود ميوه مابعد غذا بطوريکه شايد چند بار فقط در سال چيزي م يدادند و کمبود يخ در تابستان
37 . جا به جايي آسايشگاه به علت ورود اسراي والفجر 10
38 . کتک خوردن يکي از بچه ها به علت چيدن خيار از باغچه و اخراج نگهبان از اردوگاه
39 . کمبود اوقات آزاد در خارج آسايشگاه . 3ساعت در روز و فشار دستشويي و حمام
40 . افتتاح ملحق الف 660 نفر در تاريخ 11 / 12 / 66 و ملحق ب 67 سال 500 نفر جهت کاستن فشار
41 . انتقال افسران به اردوگاه } 19 { و انتقال تعدادي از بچه ها به تکريت 67 / 5/ 7
42 . پذيرش قطعنامه بوسيله ايران و پيام امام 67 / 3/ 6
43 . رسيدن ماه محرم و شکسته شدن آرامش موقت اردوگاه و شروع مجدد شکنجه ها و تنبيه
44 . فعاليت تعداد اندکي هواداران منافقين بعد از آتش بس و درگيري بين بچه ها و آنها
45 . احداث يک واحد بهداري با 14 تخت جهت درمان بيماران اسهالي بسيار زياد
46 . در دست گرفتن کا رهاي بند 4 بوسيله ي حزب الله و اخراج منافقين در بند 1 به آسايشگاه 5
47 . وفات حضرت امام 67 / 3/ 14
48 . گسترده رين عزاداري در اردوگاه براي رحلت امام و مجلس ختم قرآن لباس تيره سکوت
مطلق يکدست بودن همه
49 . عدم برخورد نگهبانان در روزهاي اول رحلت امام خميني ره
50 . توهين منافقين به امام و تنبيه آنها توسط حزب الهي ها در بند 4 و زندان انفرادي براي حزب الهي ها
51 . دستگيري عناصر اصلي در هدايت بچه ها در بند 1 و انتقال به ملحق به عنوان تبعيد 18 / 3/ 68

52 . شکنج ههاي شديد و فشار رواني 4روز بعد از وفات امام ره در تمام آسايشگاه ها
53 . پيوستن مهر ههاي اصلي بند 3و 4 بعد از 15 روز از وفات امام به افراد تبعيدي
54 . انتقال افراد فعال به ملحلق به تعداد 72 نفر و جا دادن آنها در 2 اتاق کوچک
55 . لخت شدن اجباري جهت آفتاب گرفتن مقابل بچه ها و اذيت و آزار شدن بچه ها
56 . انتقال به اردوگاه 18 بعقوبه به تعداد 202 نفر شنبه 15 / 7/ 68
61 . بوجود آمدن جو آزاد و تهيه مقدمات آزادي بعد از مدت ها فشار در ادروگاه بعقوبه
62 . ملاقات بسيجيها با اسراي ارتشي در اردوگاه بعقوبه در سوله ها و شروع نهضت آگاهي
63 . برگزاري مراسم هفته بسيج و برافرازي پرچم جمهوري اسلامي دراين مراسم همراه با سرود
64 . انتقال به قلعه 24 / 9/ 68
65 . ورود به مرحله سختي و فشا رهاي جسمي ورواني با ورود به قلعه با امکانات کم و مقررات سخت
67 . زندان رفتن مسئولين اوليه }نادر دشتي پور معروف به صادق { و فشار شديد به همه
68 . تحت تاثير قرار گرفتن ارشد ايراني قلعه و نگهبانهاي عراقي بر اثر اخلاق و مقاومت بسيجي ها
69 . سعي نگهبان در زدن تهمت اخلاقي به بچه ها و مقاومت بچه ها و افشاي چهره دشمن
70 . جمع آوري قرآن ها هر شب و ممنوعيت مطالعه کردن 2نفري
71 . تامين مخارج عمومي اردوگاه از حقوق 1 . 5 ديناري بچه ها
72 . انتقال نيمي از برادران بسيجي قلعه به سوله ها جهت کاستن تعداد افراد و به دنبال آن شورش در سوله ها
و به هم خرودن نظم ديکتاتوري غير انساني در سوله ها
73 . به تحقق رسيدن شعار يا زهرا ي بچه ها 8/ 6/ 69 در هنگام شکنجه برادران انتقالي به سوله
74 . هجوم به خائنين سوله ها که به قلعه آورده شده بودند توسط بچه ها و درگيري بچه ها و نگهبان
75 . برگزاري مراسم ماه محرم براي اولين بار در طول اسارت سينه زني ...
76 . بازگشت به ملحق از قلعه نيمه شب جمعه 12 / 5/ 69 در پي حمله عراق به کويت واسکان اسراي کويتي
77 . پذيرش شرايط ايران توسط صدام 24 / 5/ 69
78 . درگيري بين بچه ها و منافقين و اعتصاب غذا 3روزه براي پيگيري شهادت پيراينده و تکبي رهاي
کوبنده در کليه ي آسايشگاه ها و هراس دشمن از قيام
79 . پيوستن تمامي سوله ها در پي تنبيه جاسوسان و به دنبال آن تيراندازي عراقيها و شهادت
حسين پيراينده و فرياد الله اکبر بسيجيها و حضور فرمانده اردوگاه و سرپرست اسراي ايراني در
عراق سرتيپ نظر
80 . شروع آمادگ يهاي لازم براي تبادل و تشکيل کانون مرکزي آزادگان
81 . خنثي نمودن توطئه دشمن مبني بر نگهداري اسراي ملحق و ارسال منافقين و جاسوسان بجاي
آنها و بالا رفتن شعار الله اکبر بر بالاي آسايشگاه ها و تسليم عراقيها و حضور صليب سرخ جهت
ثبت نام و ايجا مقدمات آزادي
82 . آخرين شب در در محوطه اردوگاه 18 به تماشاي تلويزيون ايران و مراسم دعاي کميل نشستيم و در
بيرون آسايشگاه و توي محوطه خوابيديم .
83 . تبادل اولين گروه بچ ههاي ملحق در اولين ساعات بامداد جمعه 23 / 6/ 69
84 . اعتراض دسته جمعي بچ ههاي ملحق در مورد علت تاخير در تبادل
85 . انتقال به قلعه در ساعت 3 بعد ازظهر گرفتن کارت صليب و سوار شدن به اتوبوس و حرکت به سوي مرزها
ساعت 6:30 بعدازظهر
86 . توطئه عراقيها و برگرداندن دو اتوبوس اسراي ايراني به اردوگاه بعد از اينکه صليب سرخ کارت آزادي آنها
را صادر کرده بود .
87 . حضور فرمانده کمپ رمادي 9 سروان عبدالمجيد در اسايشگاه و اظهار پيگيري مسئله اسراي برگشت داده
شده از طريق مسئولين
88 . ورود به رماديه 9 ساعت 22:30 جمعه 23 / 6/ 69 برابر با 14 / 9/ 69
89 . ورود صليب به رمادي 9 در تاريخ شنبه 31 / 6/ 69 و آوردن امکانات و اظهار بي اطلاعي از نگه داري
ما و تحويل نامه به اسرا
90 . تحويل نامه ها به صليب حضور معاون صليب در عراق و کسب اطلاع نمودن از وضعيت
اسراي مفقود
91 . آمار اسراي مفقودالاثر دزديده شده اردوگاه 11 6نفر اردوگاه 12 24 نفر و ...
92 . تجمع بچه ها در اردوگاه در پي کم کردن تغذيه بچه ها حدود نصف و برگشتن به حالت عادي
93 . 69/8/29 اخرين روز در اردوگاه 9
94 . انتقال به بيرون از اردوگاه و ريش زدن اجباري در نيمه شب و درگيري بين بچه ها و نگهبانان
و ترسيدن آنها
95 . 69/8/30 انتقال به فرودگاه بغداد و استقبال سفير ايران در بغداد از ما و حرکت بسوي ايران
96 . رسيدن به فرودگاه مهرآباد ساعت 12 روز چهارشنبه
به قلم حسينعلي قادري

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا