انتشار یافته: 1
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 1
س.م.ا.مدرسي
Iran, Islamic Republic of
1395-02-3113:39:47.944634

به نام خدا .با تکريم وتجليل وبزرگداشت هردوبزرگوار ,که هرکدام گلي خوشبوي ودل انگيز در بوستان ايران در دوباغ زيباي اردکان وميبدند! بنظر ميرسد که اينگونه سنجش ومقايسه در دعوت به مسابقه بخير وتذکر بسياربجاي نويسنده ارجمند در گراميداشت هردو بزرگي بر ديار خود بطور اخص وبطور اعم بر خاک پاک ويزداني استان يزد حق دارند ,چندان درست نباشد وخوب بود که بگونه مستقل به توجه جبران کوتاهي رفته هشياري وباز تذکر ميدادند وراهکار همتي براي بزرگوار اردکان مان ميجستند.اين حقير سالها پيش از طريق دوست مشترکي .که ياد اورا زنده ميدارم واولين مترجم کتاب هانتيگتون .جنگ تمدنها ,دکتر رفيعي بود با جناب پويا اشناتر شدم .با جناب سپهري هم بيشتر از طريق کتاب هايش وعللي ديگر اشنايي دارم ,براستي هر دو عزيز از نظر اخلاق وفروتني وپشتکار ,الگوهايي از مردمان خير اثار معنوي ميباشند که ابروي يزد ويزدي را افريده اند هردو شيرين سخنند وکوتاه گوي ولطيفه دان,اقاي سپهري کتابي دارد بنام گفتني هاي تاريخ که با انکه انرا بارها خوانده ام در بسياري سفرها باز يار مهربان منست .حال که مراسم پوياي فرهنگ ونوشته مذکور مرا در غروب ادينه يادها به ايننوشته واداشت دو مطلب را طرح ميکند ,وان اينکه اصل ارزش خدمت پايدار وپذبرش با خداي متعال است وغم مداريد که خدمت وکار صادقانه وخالصانه است که نزد او باقي ميماند حال يکي را گروهي توفيق يابند که تجليلي بنمايند ويکي را همتي فراهم نيايد .اين کارهاي دنيايي با همه خوبي ودرستي وبايدي زودتر از انکه دريابيم گذشته است .وخوب که بنگري يک بازي است !ما عندکم وما عندالله باق,هر دو داراي باقيات صالحات هستند که اميد است نزد پروردگارشان بهترين پاداش وثواب را ببرند. دوم اجازه بدهيد با نظر به حوزه کاري وتلاش ايشان با الهام از نوشته استاد معظم اسلامي ندوشن بياني از چند شاخص براي ارزيابي هر انساني بياورم: 1-دوستداري ايران وبالتبع زادگاه و وطن. وطن و زادگاه کانون انس و يادگارهاست,جاييست که نياکان دور ونزديک ما در ان زندگي کردهاندوکوششها واميدها و ارزوها داشته اند ,واينک هويت ما در سير تکاملي ما در ان شکل ميگيرد .واين هردو عزيز به سهم وتلاش خويش اين راه را براي اردکانيها وميبديها هموار کرده اند .وطن وزادگاه با خاک جاي ديگر تفاوت دارد .چون تنها خاک نيست ,جان دارد وبوي تاريخ انسانها در اوردگاه نبرد نيکي وبدي در زندگي دارد.حفظ و پاسداشت مرا م نيکويي وخيرخواهي در نگهداشت وياداوري اين تاريخ جانست ,وهردو اين بزگوار را که در احيا اين ميراث فرهنگي به شايستگي عمر سپردهاند .ايام بکام وعمر باعزت وسلامت به دراز باد ميگوييم. ٢-انسانيت ٣-حقمداري وگوهر انسانيت شناسي ۴-توان اداي حق زندگي ۵-داشتن روحيه عرفاني که فکر ميکنم هر کس با اين دو عزيز خردمند کم وبيشي مستقيم وغير مستقيم اشنايي و دم وبيايي داشته گواهي دهد که هردو در اين شاخصها ,وبويژه تا انجا که اين حقير ميداند ,بويژه در شاخص اول ودومي که پيشنهاد شد ,نمره بالايي دارند